За мен

Проф. Константинов е автор на монографиите Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология и Теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се зоонозни инфекции, както и автор в 2 национални учебника по епидемиология, над 50 пълнотекстови научни публикации и 53 участия в научни конгреси и конференции.

 

Тематичните направления на научно-изследователската дейност включват:

  • обща теория на епидемиологията, теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции
  • епидемиология на зоонозните инфекции (кръвно-трансмисивни)
  • инфекции на дихателните пътища
  • чревните инфекции
  •  вирусните хепатити
  • епидемиология на инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО-ВБИ), имунопрофилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др.

Проф. Константинов завършва медицина в Медицински университет гр.Варна през 1977г. От 1980г. е избран след конкурс за редовен асистент по епидемиология, 1983 –старши асистент и от 1985 г. е главен асистент в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, УС по епидемиология. Придобита специалност “Епидемиология” през 1983г.

 

През 2010г. защитава дисертационен труд на тема “Нови и наново появяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския район на Р.България ( епидемиологични, екологични, социално-икономически проучвания )”. През 2011 г. е избран за “доцент”.

 

Специализира в МА и НЦЗПБ –София по проблемите на: вирусните хепатити и рубеола, вътреболнични инфекции, превенция на СПИН, по Европейска програма за обучение по приложна епидемиология, основен курс по инфекциозни болести, педагогически курс „To learn how to teach” и др. Член на СУБ, БЛС, научно дружество по епидемиология.

 

Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион” 2002г.

Публикации

Механизъм на предаване при Covid 19 и управлението н...
Публикация
Covid 19 - произход, епидемиологичен анализ и прогноза
Covid 19 - произход, епидемиологичен анализ и прогноза
Публикация
Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. в условията на инфекциозния стационар при МБАЛ “Св. Марина“
Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и начало...

Промените в структурата на инфекциозната заболяемост в резултат на целенасочени превантивни дейст...

Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология
Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология

Погледът върху развитието на епидемиологията, откроява основните етапи на теоретично развитие. Въ...

Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за периода 2008-2017г.
Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за пери...

Презентацията е изнесена по време на Втората Национална конференция по епидемиология на инфекциоз...