За мен

Проф. Константинов е автор на монографиите Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология и Теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се зоонозни инфекции, както и автор в 2 национални учебника по епидемиология, над 50 пълнотекстови научни публикации и 53 участия в научни конгреси и конференции.

 

Тематичните направления на научно-изследователската дейност включват:

  • обща теория на епидемиологията, теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции
  • епидемиология на зоонозните инфекции (кръвно-трансмисивни)
  • инфекции на дихателните пътища
  • чревните инфекции
  •  вирусните хепатити
  • епидемиология на инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО-ВБИ), имунопрофилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др.

Проф. Константинов завършва медицина в Медицински университет гр.Варна през 1977г. От 1980г. е избран след конкурс за редовен асистент по епидемиология, 1983 –старши асистент и от 1985 г. е главен асистент в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, УС по епидемиология. Придобита специалност “Епидемиология” през 1983г.

 

През 2010г. защитава дисертационен труд на тема “Нови и наново появяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския район на Р.България ( епидемиологични, екологични, социално-икономически проучвания )”. През 2011 г. е избран за “доцент”.

 

Специализира в МА и НЦЗПБ –София по проблемите на: вирусните хепатити и рубеола, вътреболнични инфекции, превенция на СПИН, по Европейска програма за обучение по приложна епидемиология, основен курс по инфекциозни болести, педагогически курс „To learn how to teach” и др. Член на СУБ, БЛС, научно дружество по епидемиология.

 

Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион” 2002г.

2021
2021

Публикации

Механизъм на предаване при Covid 19 и управлението на епидемичния процес
Публикация
Механизъм на предаване при Covid 19 и управлението на епидемичния процес
Covid 19 - произход, епидемиологичен анализ и прогноза
Публикация
Covid 19 - произход, епидемиологичен анализ и прогноза
2018
Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. в условията на инфекциозния стационар при МБАЛ “Св. Марина“
default image
Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и начало...

Промените в структурата на инфекциозната заболяемост в резултат на целенасочени превантивни дейст...

2018
Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология
default image
Теоретичната парадигма на съвременната епидемиология

Погледът върху развитието на епидемиологията, откроява основните етапи на теоретично развитие. Въ...

2018
Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за периода 2008-2017г.
default image
Епидемиологични особености на чревните инфекции и вирусните хепатити във Варненска област за пери...

Презентацията е изнесена по време на Втората Национална конференция по епидемиология на инфекциоз...