За мен

Проф. Константинов е автор на монографиите Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология и Теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се зоонозни инфекции, както и автор в 2 национални учебника по епидемиология, над 50 пълнотекстови научни публикации и 53 участия в научни конгреси и конференции.

 

Тематичните направления на научно-изследователската дейност включват:

  • обща теория на епидемиологията, теоретична и приложна епидемиология на новопоявяващите се и възвръщащи се инфекции
  • епидемиология на зоонозните инфекции (кръвно-трансмисивни)
  • инфекции на дихателните пътища
  • чревните инфекции
  •  вирусните хепатити
  • епидемиология на инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО-ВБИ), имунопрофилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др.

Проф. Константинов завършва медицина в Медицински университет гр.Варна през 1977г. От 1980г. е избран след конкурс за редовен асистент по епидемиология, 1983 –старши асистент и от 1985 г. е главен асистент в Катедра по инфекциозни болести и епидемиология, УС по епидемиология. Придобита специалност “Епидемиология” през 1983г.

 

През 2010г. защитава дисертационен труд на тема “Нови и наново появяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския район на Р.България ( епидемиологични, екологични, социално-икономически проучвания )”. През 2011 г. е избран за “доцент”.

 

Специализира в МА и НЦЗПБ –София по проблемите на: вирусните хепатити и рубеола, вътреболнични инфекции, превенция на СПИН, по Европейска програма за обучение по приложна епидемиология, основен курс по инфекциозни болести, педагогически курс „To learn how to teach” и др. Член на СУБ, БЛС, научно дружество по епидемиология.

 

Участие в проекти: „Особености на епидемичния процес при зоонозите във Варненски регион” 2002г.

Опит

9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Специалности

Епидемиология на инфекциозните болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb