Опит

Главен асистент по Патофизиология, Катедра Физиология и Патофизиология
1431, София, България, ул. Здраве 2