За мен

Д-р Цветелина Иванова –  лекар към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършила висше образование „Медицина“  образователно квалификационна степен Магистър  през 2010г. към   ТУ - Медицински факултет  – гр.Стара Загора .

2013-2017г.  работи и специализира в „Университетска Специализирана Болница за активно лечение по Онкология“  ЕАД   София 

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86