За мен

Полк. проф. д-р Ивайло Даскалов, д.м. е завършил медицина във ВМИ – София през 1994г. с отличен успех. Има признати две клинични специалности (Вътрешни болести и Кардиология). След успешна защита на дисертационен труд на тема „Ехокардиографска оценка на глобалната систолна функция и левокамерното налягане на пълнене с  тъканен Доплер  ехокардиография” (2011г.) му е присъдена образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Кардиология”.

 

Професионалната си кариера като офицер – военен лекар започва през 1995г. Работил е последователно като лекар-интерн и началник на медицински пункт във военно подделение (7 години). След спечелен конкурс за асистент по кардиология през 2003г., е на работа в МБАЛ-София, ВМА.

 

Научната кариера на проф. Даскалов преминава последователно през заемането на академичните длъжности старши и главен асистент. От месец септември 2013г. е назначен за ръководител на клиника Спешна терапия, а от 01.02.2017г. е ръководител  на клиника Кардиология в МБАЛ-София, ВМА. През 2014г. му е присъдена АД “доцент”, а през 2018г. АД “професор” по научна стпециалност “Кардиология”. Проф.Даскалов има научна продукция включваща над 100 научни труда, 4 книги и 2 монографии с общ импакт фактор 25,111. Тези научни трудове са цитирани 619 пъти, от които 594 пъти в чужбина.

 

Проф. Даскалов е член на редакционните колегии на редица български и международни научни списания, като „Военна медицина”, „Българска кардиология”, „Сърдечно-съдови заболявания”, „Мединфо”, „Austin Hypertension” и „Journal of Cardiology and Therapy”. Член е на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), Съсловното сдружение по електрофизиология и кардиостимулация към ДКБ, Европейското кардиологично дружество, Американската асоциация по ехокардиография, заместник председател е на лекарския съюз при МБАЛ-София, ВМА, член е на Академичния съвет и Етичната комисия при МБАЛ-София, ВМА. 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3