Опит

Главен асистент в Катедра ''Фармакология и лекарствена токсикология''
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А