За мен

Биография

 

Завършила е езикова гимназия с преподаване на английски език в гр. Варна през 1981 г. и  медицина във ВМИ-Варна през 1987 г. с отличен успех. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от МУ-Варна (2008г.). Работи като психиатър от 1990 г., първоначално в Катедрата по психиатрия и мед. психология на МУ-Варна, а впоследствие в психиатричните клиники на МБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна. Има придобита специалност по психиатрия (1993 г.). В периода  2006-2016 г.  е Началник на психиатрично отделение в Първа психиатрична клиника на МБАЛ „Св.Марина" ЕАД-Варна, а от 2017 г. е началник на Първа психиатрична клиника . 

През 2012 г. защитава дисертация за образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „Психиатрия" на тема „Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия". Била е преподавател, а от 2015 г. е доцент по психиатрия към Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на МУ-Варна. От 2017 г. е доцент по психиатрия към Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Самостоятелен автор е на две монографии и едно учебно помагало, съавтор в осем  монографии и учебници и има над 50 публикации в български и международни списания. Има много участия в научни форуми у нас и в чужбина. Основните проблеми, които разработва са в областите на депресивните разстройства, шизофренията, психофармакологията, терапията и качеството на живот при психичните разстройства, някои съдебно-психиатрични въпроси и др. Участва в редакционната колегия на международното списание „Molecular & Cellular Epilepsy", реферира статии за международни специализирани списания.

Публикации

 

Научни публикации

Psychometric Properties of the Bulgarian Version of the Quality-of-Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31)

ST Todorova, K., V. Velikova

Epilepsy Behav, 203-2102013

The validity of the Hamilton Depression Rating Scale as a screening and diagnostic instrument for depression in patients with epilepsy

VV Todorova, K.

of IMAB. Annual Proceeding (Scientific Papers) 3 (18), 305-307 ; 2012Influence of Comorbid Depression, Sociodemographic and Seizure-Related Variables on Quality of Life of Adults with Epilepsy

K Todorova

Scripta sciеntifica medica (Varna), 209-212 ; 2010Depressive Disorders in Epilepsy

MA Todorova, K.

J of IMAB. Annual Proceeding (Scientific Papers), 57-60 ; 2010Seizure Severity As an Alternative Measure of Outcome in Epilepsy

KS Todorova, VS Velikova, AG Kaprelyan, ST Tsekov

J IMAB 19, 433-437 ; 2013Influence of depressive mood on quality of life ratings of women with epilepsy of childbearing age

AK Todorova, K.

Folia med (Plovdiv) 1 (55), 70-75 ; *2013Altered quality of life in epilepsy: significance of interictal depression

K Todorova

Scripta Scientifica Medica 43 (1), 47-50 ; 2011Dynamic of paranoid syndromes in schizophrenia in dependence on delusions of being controlled

S Todorov, M Arnaoudova, K Todorova

mental 7, 567-568

12011Ограничаващи развитието нарушения на умственото развитие, езика и речта

КТ Божинов, Пл., Ст. Цеков, А. Капрелян

Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска …


2015Развитие на висшите корови функции в детска възраст – интелигентност, език и реч

ДД Цеков, Ст., К. Тодорова, Пл. Божинов

Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска …


2015Качество на живот, свързано със здравето – подходи за оценка и психосоциални аспекти при епилепсия

К Тодорова

Варна, Славена


2015Въведение в невропсихологията

К Тодорова


2014The association of seizure severity, depression and quality of life in women with epilepsy

K Todorova, S Tsekov

Scripta Scientifica Medica 45 (1), 43-47


2013Changes in background electroencephalographic activity in patients with epilepsy and comorbid depressive disorder

KT Tsekov, S.

Scripta sciеntifica medica (Varna) 1 (45), 48-51


2013Психологични особености на бременната, раждащата и родилката. Психологичен подход към бременната, раждащата и родилката

К Тодорова

Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи, 155-161


2013Спешни психиатрични състояния. Първа долекарска помощ

СЦ Тодорова, К.

Долекарска помощ - общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и …


2013Епилепсия и други неепилептични пристъпни прояви

КТ Цеков, Ст.

Долекарска помощ - общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и …


2013Върху рисковите фактори за поява на депресивно разстройство след мозъчен инсулт

РГ Андонова, С., К. Тодорова

Психиатрия, 29-32


2011Когнитивни и емоционални нарушения при малкомозъчна атрофия с описание на клиничен случай

ИБ Цеков, Ст., К. Тодорова

Психиатрия, 18-22


2011Етиология и патогенеза на аутизма

СЦ Тодорова, К.

Патологична физиология, 518-521


2011Етиология и патогенеза на епилепсията

КТ Цеков, Ст.

Патологична физиология, 501-504


2011Quality of Life and Depressive Disorders in Epilepsy//Качество на живот и депресивни разстройства при епилепсия

K Todorova-Nenova

Medical University of Varna


2011Агресия и психопатология

ПП Тодоров, Ст., М. Арнаудова, К. Тодорова

Психиатрия, 39-43


2010Влияние на свързаната с пристъпите тревожност върху качеството на живот на пациентите с епилепсия

ВЙ Тодорoва, К., Ст. Цеков

Психиатрия, 7-10


2010Влияние на депресивните разстройства върху качеството на живот на пациенти с епилепсия

К Тодорова

Психиатрия, 3-6


2010Инструменти за измерване на свързаното със здравето качество на живот /СЗКЖ/ при пациенти с епилепсия

К Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 24-28


2009Деонтологични аспекти при съдебно-психиатричната експертиза на потърпевши

МА Тодоров, Ст., К. Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 21-23


2009Клинични съотношения между синдрома на психичен автоматизъм и деперсонализацията при шизофрения

КТ Тодоров, Ст., М. Арнаудова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 18-20


2009Върху паническото разстройство в детско-юношеската възраст

ИВ Тодоров, Ст., К. Тодорова, М. Арнаудова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 15-17


2009Стресови фактори, свързани с работната среда за медицинския персонал, работещ в острите психиатрични отделения на МБАЛ „Св. Марина” – Варна

К Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 29-32


2008Върху приложението на Seroquel при пациенти с шизофрения

К Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 15-18


2008Някои особености на посмъртната съдебно-психиатрична експертиза в напреднала и старческа възраст

КТ Тодоров, Ст., М. Арнаудова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 11-14


2008Дисбалансът между вътрешните потребности на личността и изискванията на извършваната работа като източник на стрес за работещите в остри психиатрични отделения на МБАЛ „Св …

К Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 17-20


2007Интерактивни модели на поведение при пациенти и медицински персонал в ситуации на фрустрация в острите психиатрични отделения

ИБ Тодорова, К.

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 13-16


2007Стресови фактори, свързани със същността на изпълняваната задача при работещите в острите психиатрични отделения на МБАЛ „Св. Марина” – Варна

К Тодорова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 9-12


2007Върху значението на моно- и политерапията за качеството на живот на пациенти с епилепсия

ДР Тодорова, К.

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 36-38


2006Върху емоционалните разстройства при шизофрени

КТ Тодоров, Ст., М. Арнаудова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 33-35


2006Контрол на епилептичните пристъпи и качество на живот при пациенти с епилепсия

СЦ Тодорова, К.

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 26-30


2006Нови антипсихотици и шизофрения: някои клинични аспекти

КТ Тодоров Ст.

Психофармакотерапия: Актуални проблеми, 23-31


1998Върху когнитивните разстройства при шизофрения

КТ Тодоров, Ст., М. Арнаудова

Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Медицина и екология, 34-37


1997

 

Член на

 

​Член е на Българската психиатрична асоциация, Асоциацията на европейските психиатри и Балканския медицински съюз.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
052 / 30-28-51 , вътр. 1426