За мен

Биография

 

Д-р Аделина Джорджанова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” през 1995 година. Работила е като ординатор–психиатър в ДПБ за лечение на туберкулозно  болни – сп. Равна, като ординатор–психиатър и като началник Мъжко отделение в ДПБ – Карвуна. Била е лекар-експерт към СПТЕЛК „Света Марина”- Варна. От 2010 година е работила като психиатър в Отделение по геронтопсихиатрия, впоследствие в Трета психиатрична клиника и в Отделение по съдебна психиатрия като съдебен психиатър. Придобива специалност „Психиатрия” през 2005 година и специалност „Съдебна психиатрия” през 2011 година. След защита на дисертационен труд на тема:„Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007 до 2012 година” през 2016 година  придобива образователна и научна степен доктор по научна специалност „Психиатрия”(съдебна психиатрия). През учебните 2011- 2012 и 2017 година е била хоноруван преподавател към МУ – Варна.

 

Има 17 публикации  и 6 научни доклада в национални конференции.

 

Основните й научни разработки са в областта на общата психиатрия, съдебната психиатрия и медицинската експертиза.

 

 

 

 

Член на

 

Член на БЛС и БПА

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
052 / 30-28-51