За мен

Биография
 

Образование:

Висше образование: СУ "Св. Климент Охридски", магистър по Молекулярна биология със специализация по микробиология – 2002

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност: 03.01.24 "Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)", Институт по невробиология – БАН – 2007

Академично звание "Доцент" – 2015

Области на професионален интерес:

Биохимия, молекулярна биология, нутригеномика

Членство в научни организации:

СУБ - Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика.

Европейска асоциация по нутригеномика - NuGO

Специализации:

Специалнoст по биохимия по Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – 2016

Научно - изследователска активност

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, НА БАЗАТА НА ДАННИ ОТ НАРОДНАТА МЕДИЦИНА И ТРАДИЦИОННОТО ХРАНЕНЕ:

антиоксидантно, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от български лечебни растения върху модели на оксидативен стрес и възпаление в клетъчни култури и експериментални животни
ефект на екстракти от български лечебни растения върху маркери на оксидативен статус, възпаление и липиден профил при хора
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА КАТО КАНДИДАТИ ЗА НОВИ ЛЕКАРСТВА:

биологична активност на растителни полифеноли с естрогеноподобно действие
изследване биологичните ефекти на хексапептиди, аналози на ноцоцептина
идентифициране на протеазни инхибитори, синтезирани от микроорганизми
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА СЯРА-СЪДЪРЖАЩИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ:

интервенционално проучване върху здрави доброволци за ефекта на продължителен прием на водата върху класически биохимични показатели в кръв и урина и върху маркери на антиоксидантната защита
проучване ефекта на сяра-съдържащи минерални води върху активността на ензими участващи в процесите на сулфатиране в човешки интестинални клетки
Участие в договори, проекти, програми

Договор № ДН01-12/16.12.2016 „ПРОУЧВАНЕ НА МОЛЕКУЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЯРАСЪДЪРЖАЩИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ОТ ВАРНЕНСКИЯ БАСЕЙН ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ С ОГЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО ЛЕЧЕБНО ПИТЕЙНО СРЕДСТВО", финансиран от Фонд „Научни изследвания" при МОН, ръководител проф. Диана Иванова, период на изпълнение 2017-2018

Договор № ДН13-9/15.12.2017 „ЦИАНОПРОКАРИОТИ – НОВ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ?", финансиран от Фонд „Научни изследвания" при МОН, ръководител проф. Майа Стойнева-Гертнер, период на изпълнение 2018-2020.

GА № 289511 „NUTRITECH - APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES AND METHODS IN NUTRITION RESEARCH – THE EXAMPLE OF PHENOTYPIC FLEXIBILITY", финансиране по 7РП на Европейската комисия, ръководител за България проф. Диана Иванова, период на изпълнение 2012-1016 г.

№ 17015 „ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТИТЕ НА СЯРА-СЪДЪРЖАЩИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ВЪРХУ МЕТАБОЛИЗМА НА СЯРА ПРИ ХОРА", финансиран от Фонд „Наука" при МУ Варна, Договор ФМН-42/18.12.2017 – Rъководител, период на изпълнение 2018

№ 14013 „ПРОУЧВАНЕ ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЧЕРНА ЧЕРНИЦА КАТО РЕСУРС ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ", финансиран от Фонд „Наука" при МУ – Варна, ръководител проф. Диана Иванова, период на изпълнение 2015-2016 г.

„ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИТЕ НА ВОДЕН ИЗВЛЕК ОТ ЛИСТА И ВОДНО-АЛКОХОЛЕН ИЗВЛЕК ОТ ДЪРВЕСИНА НА СМРАДЛИКА (COTINUS COGGYGRIA) В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ НА ЧЕРНОДРОБНА ТОКСИЧНОСТ, УЛЦЕРОГЕНЕЗА И ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ ПЛЪХОВЕ", финансиран от Фонд „Медицинска наука" при МУ – Варна, ръководител проф. Стефка Вълчева-Кузманова, период на изпълнение – 2012-2013 г.

Договор № 40/2008 г. „РОЛЯ НА ПОЛОВИТЕ СТЕРОИДНИ ХОРМОНИ (17Β-ESTRADIOL И TESTOSTERONE) И ПОЛА ВЪРХУ АНАЛГЕТИЧНИЯ ЕФЕКТ НА НЕВРОТРОПНИ СРЕДСТВА ПРИ МОДЕЛИ НА НЕВРОПАТИЧНА АЛОДИНИЯ И ВЪЗПАЛИТЕЛНА ХИПЕРАЛГЕЗИЯ", финансиран от Съвет за медицинска наука при МУ София, ръководител Чл.кор.проф. Мила Власковска, период на изпълнение 2008

Договор № 39/2008 г. „ГРЪБНАЧНОМОЗЪЧНАТА ГЛИЯ И НЕВРОПАТИЧНАТА АЛОДИНИЯ И ХИПЕРАЛГЕЗИЯ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ИНДУЦИРАН ДИАБЕТ У ПЛЪХОВЕ", финансиран от Съвет за медицинска наука при МУ София, ръководител доц. Славина Сурчева, период на изпълнение 2008

 

 

Публикации
 

 

Научни публикации

Kasakov L., Nashar M., Naydenova E., Vezenkov L., Vlaskovska M. (2010). In vitro studies of the activity of newly sinthesized nociceptin orphanin FQ receptor ligand analogues. Protein and Peptide Letters 17(5), 616-620.
Surcheva S., Nashar M., Surchev L., Kasakov L., Vlaskovska M. (2009). Female castrated rats with neuropathic pain: Behavioural and morphological correlates. J Biomed Clin Res 2 (2), 90-95.
Nashar M., Vlaskovska M., Bozhilova-Pastirova A., Kasakov L. (2006).Behavioral and immunohistochemocal investigations of the effects of phytoestrogens on pain, analgesia, and inflammation: Gender dependency.Neurophysiology 38 (4), 350-353.
Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012). Modulatory effects of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences. (in press).
Ivanova D., Pavlov D., Eftimov M., Kalchev K., Nashar M., Tzaneva M., Valcheva-Kuzmanova S. (2012). Subchronic toxicity study of ethanol infusion from cotinus coggygria wood in rats. BJAS. (in press).
Ivanova D.,Vankova D., Nashar M. (2012). Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects. ARCH PHYSIOL BIOCHEM. (in press), (doi:10.3109/13813455.2012.729844)
Учебници и учебни помагала:

7.  Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОХИМИЯ, Ръководство за студенти по медицина. (2011)© Мeдицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6.​


 

Член на
 

​Европейската организация по нутригеномика (NuGО) и Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)​

Опит

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
9000, Варна, България, ул. "Цар Освободите​л" 84
доц. Милка Аспарухова Нашар създаде публикация
2019
МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунната система
default image
МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунна...

МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване по проект на тема „Изследване на адаптогенeн п...

Публикации

МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунната система
Публикация
МУ-Варна набира доброволци за предстоящо проучване за действието на растението бъзак върху имунната система