За мен

Прегледи и консултации:

  • гр. Силистра,  ул. Ген. Скобелев  9 - свободен прием

  • гр. Силистра - МЦ на МБАЛ

Адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ 80 - МБАЛ Силистра
Тел.: 0888 266 609 

Опит

7500, Силистра, България, ул."Петър Мутафчиев" 80