Опит

Завеждащ отделение Неврология
Своге, България, ул. „Староселска“ №4

Централа: 0726 / 81; Тел./Факс: 0726 / 22577