За мен

Магистър „Управление на здравните грижи”

 

Учебна натовареност: Учебно -практически занятия по общи и специални акушерски грижи, клинична практика и преддипломен стаж на студенти от специалност „Акушерка“.

Научни интереси: акушерство,гинекология, акушерски грижи, обществено здраве,медицинска педагогика.

 

Основни насоки в научноизследователската дейност:
• Медико-социални аспекти на предтерминното раждане