За мен

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт-МУ-София
-Магистър по Социална педагогика- ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Специализации: Андрагогика-ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Професионален педагогически опит: От 1988 г. до момента- преподавател в специалност „Акушерка“

Научни интереси: здравни грижи, акушерство, гинекология, педагогика, психология,

Основни насоки в научноизследователската дейност:
– Oбразование и здравно възпитание
– Интеграция и здравно възпитание на малцинствени групи
– Общество и семейство