За мен

Старши преподавател в Катедра ''Акушерски грижи'' към МУ Пловдив.

 

Висше образование: Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт-МУ-София
-Магистър по Социална педагогика- ПУ „Паисий Хилендарски“

Специализации: Андрагогика-ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Професионален педагогически опит: От 1988 г. до момента- преподавател в специалност „Акушерка“

 

Научни интереси: здравни грижи, акушерство, гинекология, медицинска педагогика

Основни насоки в научноизследователската дейност:
– Здравословен начин на живот и здравно възпитание
– Девиантно поведение и семейство
– Проблеми в комуникацията между представители на различни култури