За мен

Асистент Катедра ''Акушерски грижи'' към ФОЗ на МУ Пловдив.

Висше образование: Магистър „Управление на здравните грижи”

 

Учебна натовареност: Учебно -практически занятия по общи и специални акушерски грижи, клинична практика на студенти от специалност „Акушерка“.

Научни интереси: акушерство,гинекология, акушерски грижи, обществено здраве,медицинска педагогика,работа с малцинствени групи от населението

Опит

ФОЗ
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А