За мен

Проф. Д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е роден на 23.04.1956 год. в град Харманли. Завършва през 1974 г. средното си образование в 21 СПУ гр. София. През 1982 год. завършва медицина в МА София. Първоначално работи като цехов лекар в рудник „Толбухин“ – гр. Перник, а след това, от 1982 г. до 1992 г. работи като ординатор хирург в І и ІІ хирургия при ОРБ „ Р. Ангелова” гр. Перник. През 1988 год. придобива специалността обща хирургия, а през 2013 год. придобива втора специалност – съдова хирургия

 

През 1992 г., след конкурс, започва работа в хирургична клиника при МИ-МВР София, а през 2007 г. също след конкурс, е назначен за началник на Операционен блок. През месец май 2016 г. е назначен на длъжност „доцент“, в група „Операционен блок“ към Клиника по обща, коремна и съдова към МИ-МВР.

 

През 2008 г. проф. Илия Лозев защитава кандидатска дисертация на тема „Влиянието на предоперативното и интраоперативно дуплекс сонографско изследване върху резултатите от оперативното лечение на хроничната венозна недостатъчност на долните крайници” и придобива образователна и научна степен „доктор“.

През 2016 г. проф. Илия Лозев д.м.н. защитава кандидатска дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки” на тема – „Оптимизиране на използването на автогенните артерио-венозни фистули при конструиране на съдов достъп чрез предоперативна дуплекс Доплерова сонография”.

 

Проф. д-р Илия Петров Лозев д.м.н. е с призната правоспособност по:

„Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури – първо ниво“ (Свидетелство № 2561/07.02.2011г.);
„Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво“ (Свидетелство № 2755/21.12.2011г.);
„Интервенционална абдоминална ехография – трето ниво“ (Свидетелство № 3398/03.11.2014 г.)


Той популяризира у нас предоперативното, детайлно, топографско-анатомично и функционално изследване на болни с хронична венозна недостатъчност чрез дуплекс Доплерова сонография. Внедрява в ежедневната практика интраоперативната дуплекс Доплерова сонография при оперативното лечение на болни с варикозни вени.

Проф. д-р Илия Лозев д.м.н. е и един от водещите хирурзи у нас в областта на съдовия достъп при пациенти на хрониодиализа. При тези трудни за лечение пациенти, той въведе задължителното предоперативно дуплекс сонографско картографиране, което значително промени хирургичното поведение при тях. При болните с лошо изразени повърхностни вени в областта на горния крайник, проф. Илия Лозев д.м.н. популяризира брахио-базиличната AVF чрез транспозиция на v. basilica.

 

Освен в областта на съдовата хирургия, проф. Лозев д.м.н. има сериозен опит и множество публикации в областта на: Херниите на предната коремна стена; Оперативно лечение на болести на щитовидната жлеза; Ехографската диагностика на острите коремни заболявания; Диабетно стъпало (комплексно лечение на диабетното стъпало);
Панкреатичната хирургия (миниинвазивен подход при лечението на острия некротизиращ панкреатит); Колопроктологията (хемороидална болест, оперативно лечение на хронични анални фисури); Тазовата хирургия (тазови екзентерации при авансирали тазови тумори); Реконструкция на големи кръвоносни съдове при оперативното лечение на авансирали ретроперитонеални тумори; Лимфни дисекции при авансирали тумори (малигнен меланом, авансирали тумори в областта на шията).

 

Проф. д-р Илия Лозев д.м.н. е специализирал в: гр. Colchester, Англия – “ Лазерна термоаблация на повърхностни варикозни вени“; гр. Sodertalje, Швеция – „Лапараскопско лечение на ингвинални хернии“; в Шанхай, Рим и Прага по въпроси свързани с диагностицирането и лечение на Дълбоката Венозна Тромбоза и в Копенхаген – новости при VAC (вакуум асистираната терапия) на трудно зарастващи рани.

 

Член е на: Българското научно дружество по хирургия; Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология; Българската асоциация по ултразвук в медицината; European federation of societies for ultrasound in medicine and biology.

От 2006 г. до 2013 г. проф. д-р Илия Лозев д.м.н. е секретар на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи.

 

Проф. Илия Лозев д.м.н. има над 150 научни публикации, част от които са отпечатани в международни списания. Самостоятелен автор е на две научни монографии. Той е представял и доклади на международни конгреси в Атина, Милано, Париж, Генуа и Истанбул.

През 2018 г той бива официално избран за Професор по хирургия в клиниката по обща, съдова и абдоминална хирургия, Медицински институт на МВР, София.

Опит

Началник на операционен блок
1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79