За мен

От 1998г до 2008г в Медицински колеж - гр.Пловдив преподавател, старши
преподавател;
От 2009 до 2013г - Медицински университет гр.Пловдив, МФ, катедра „Сестрински
и акушерски грижи“- старши преподавател;
От 2014г до момента в МУ- гр. Пловдив, ФОЗ, катедра „ Сестрински грижи“ старши
преподавател
2014г- Академичен наставник по време на практическото обучение към програмата
Студентски практики;
Преподавателска мобилност по програма „Еразъм“ с цел преподаване в
Португалия, Испания, Унгария, Чехия и Белгия.