За мен

Главен асистент катедра „Акушерски грижи“ – ФОЗ

Основни насоки в научноизследователската дейност: Диагностична и оперативна хистероскопия; диагностична и оперативна лапароскопия