За мен

Роден на 25 Декември, 1992 година в град Шумен. Възпитаник на СОУ по Изкуства „Сава Доброплодни“ град Шумен. Завършва Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ през Септември 2017 с награда „д-р Никола Василев Сираков“ за абсолвент с най-високи научни постижения по време на следването. Като студент четири академични години е демонстратор към Катедра Анатомия, хистология и ембриология, като две от тях е паралелно демонстратор и към Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология. Отличава се с участие в студентски структури на ръководни постове, на регионално и национално ниво. Веднага след завършването си започва като асистент на хонорар в Катедра Анатомия и клетъчна биология и УС Патофизиология, Катедра Физиология и патофизиология към Факултет Медицина, Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. От Февруари 2018 година е назначен като лекар ординатор, а по-късно и специализант към Клиника по Обща и клинична патология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна и като асистент към Катедра Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Факултет Медицина, Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Основни научни интереси в областта на морфологичните вариации, клетъчната биология на ЦНС, тумори на ЦНС, прогностични и предиктивни маркери в онкопатологията и морфологични основи на някои структури и патогенеза на състояния, срещани в УНГ болестите.

Опит

Лекар-асистент
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Асистент
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55
Асистент
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Патофизиология

Асистент
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Анатомия и клетъчна биология

Образование

2011 - 2017
Медицина
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Обща и клинична патология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb