Публикация

Касата провери 150 лични лекари и установи 706 нарушения


През първите два месеца на годината експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са проверили работата на 105 общопрактикуващи лекари на територията на 19 районни каси.

Одитирани са 3801 здравни досиета на пациенти от цялата страна.

Проверени са медици, които са издали голям брой направления за хоспитализация през 2009 г. Целта е да се установи дали на хората е оказана необходимата медицинска грижа в извънболничната помощ, или се насочват директно за лечение в болница, посочва здравната каса.

Констатирано е, че в 50% от случаите в здравните досиета на пациентите няма  приложени епикризи от лечебните заведения за болнична помощ. В резултат на това след напускане на болницата здравословното им състояние не може да се проследи адекватно и на много от тях не са направени предвидените в клиничните пътеки до два контролни прегледа след изписване от здравното заведение.

В проверените досиета са установени 706 нарушения, като 229 от тях са свързани с хоспитализацията на пациентите. В 193 от случаите са открити нарушения по диспансерното наблюдение, а в 162 – общопрактикуващите лекари са насочили пациенти за хоспитализация, без да са били изчерпани възможностите за лечението им в  извънболничната помощ.

Установени са случаи на пациенти, изпращани в болница по социални индикации, а не поради влошено здравословно състояние. В част от амбулаторните листове не са отразени индикациите за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за заболяванията, както и данни от извършените диагностични и лабораторни изследвания.

В 30-дневен период преди хоспитализацията не е отбелязано влошаване на хроничното заболяване на пациента, проведените консултации със специалист или корекция на провежданата терапия, от което да е видна необходимостта от болнично лечение.

Пациенти, страдащи от хронични заболявания на сърдечно-съдовата система (стенокардия, хипертонична сърдечна болест и др.), са насочвани за планова хоспитализация по клинични пътеки за сърдечна  катетеризация след консултация със специалисти по кардиология, които не работят по договор за извънболнична помощ с НЗОК.

В здравните досиета на пациентите липсват приложени документи от извършените консултативни прегледи, като последните са отразени само в амбулаторния лист, издаден от личния лекар.

В зависимост от тежестта на откритите нарушения само за януари са определени санкции в размер от 50 лв. до 2000 лв. на един лекар.

Паралелно с проверките на общопрактикуващите лекари контролните органи на НЗОК извършват проверки на специалистите, лабораториите, аптеките и болниците.

" }-->

Коментари