Публикация

ВАС окончателно отмени стандарта по гастроентерология

ВАС окончателно отмени стандарта по гастроентерология

Според съда не била отчетена спецификата на специалността и конкретните изисквания за осъществяване на свързаните с нея медицински дейности


Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени Наредба № 25 (от 29.06.2010 г.) за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“, издадена от министъра на здравеопазването. 

Съдът оставя в сила решението на първа инстанция, съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването.

Правилно тричленният състав е приел, че замяната на действащия стандарт с нов следва да бъде надлежно обосновано с конкретни съображения, касаещи съответната специалност, за която се отнася. Посочените най общо в докладната записка причини, валидни за всички стандарти, без да е отчетена спецификата на специалността „Гастроентерология“ и конкретните изисквания за осъществяване на свързаните с нея медицински дейности, както и синтезираното представяне на въвежданите в стандартите промени, не представлява годна обосновка за измененията и допълненията на Наредба № 25 от 2010 г.”, се посочва в мотивите на съда.

Краткият преразказ на предлаганата уредба при последващите изменения на отделни разпоредби на обжалваната наредба (обн., ДВ, бр. 32 и бр. 106 от 2014 г.) не е тъждествен на мотивирането й”, допълват магистратите.

Съдът дава заключение, че е „налице процесуално нарушение, което пряко рефлектира върху основни принципи и начала на административното производство - законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, уредени в чл. 4, чл. 8, чл. 12 и чл. 13 АПК, както и принципите, въведени в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, съгласно които изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност”.

Делото беше образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Сдружението на общинските болници в България и Центъра за защита правата в здравеопазването.

Коментари