Публикация

Системата за пръстова идентификация спира да работи днес

При генерирането на седмичните отчети на договорните партньори от болничната помощ и импорта им в система HOPS-CPW няма да се извършва проверка за „Несъответствие с Регистрационната система“


Днес в Държавен вестник (ДВ, бр. 29 от 07.04.2017 г.) е обнародвано Решение № 12532/21.11.2016 г. по административно дело № 5342/2016 г., с което влиза в сила отмяната на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС № 119 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 45 от 2006 г., изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 1 от 2009 г., изм. и доп., бр. 5 и бр. 53 от 2011 г. и бр. 22 от 2016 г.). 

В резултат на това отпада правното основание на чл. 94 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2017 г., който регламентира съществуването и използването на Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ.

В тази връзка Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратил писма до директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК), с които ги уведомява, че днес в 17:30 часа ще бъде изведена от експлоатация Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ.

Също от днес при генерирането на седмичните отчети на договорните партньори от болничната медицинска помощ и импорта им в система HOPS-CPW няма да се извършва проверка за „Несъответствие с Регистрационната система“.

Договорните партньори – изпълнители на болнична медицинска помощ, могат да използват устройствата към Регистрационната система на събития по хоспитализация и дехоспитализация за улеснение при ползването на болничните си информационни системи.

До края на днешния работен ден директорите на РЗОК трябва да уведомят договорните партньори на НЗОК – изпълнители на болнична медицинска помощ, за спирането на Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ.

" }-->

Коментари