Публикация

Позициите на "Рош" и „Алфарма” по повод обвиненията срещу министър Нанев


"Рош България" заяви във връзка с повдигнатото обвинение срещу д-р Божидар Нанев :

„Рош България” ЕООД, като част от корпоративната Рош Груп, се ръководи в своята дейност от добрата практика на групата и е спазила напълно всички законови рамки по отношение подсигуряването на тамифлу при обявената процедура от правителството на България.

Предложената от Рош цена отговаря на изискванията на нормативната уредба, а именно - да не е по-висока от утвърдената цена на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък. Ние не можем да коментираме каквито и да било условия на друга оферта, която е направена от британското правителство.

Конкретните факти във връзка с визираните обществени поръчки са следните:

Със заповед РД-17-786 / 03.11.2009 г., на министъра на здравеопазването, МЗ отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на антивирусни препарати от групата на невраминидазните инхибитори. Обект на обществената поръчка са лекарствените продукти оселтамивир и занамивир. Рош България ЕООД участва с оферта за общо обявено количество от продукта оселтамивир, капсули – 150 000 опаковки, като предлага цена от 31,88 лв.

Предложената от Рош цена отговаря на изискванията на нормативната уредба, а именно да не е по-висока от утвърдената цена на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък. Предлаганата цена на производител от Рош България ЕООД е най-ниска от всички референтни държави (Чехия, Унгария, Литва, Естония, Гърция, Испания, Португалия), към която са добавени стойностите на установените плащания по действащите нормативни актове в страната (ДДС + надценка за търговец на едро).

Договор по поръчката между Министерството на здравеопазването и Рош България ЕООД е сключен на 16.12.2009 г.

С друга заповед РД-17-802 / 06.11.2009 г., на министъра на здравеопазването, МЗ възлага обществена поръчка за доставка на същите лекарства – оселтамивир и занамивир. Рош България ЕООД участва с оферта за общо обявено количество от продукта оселтамивир, капсули – 50 000 опаковки.

Рош България ЕООД предлага същата цена от 31,88 лв., както при предходното договаряне. Договор по поръчката с № РД-17-1019 между МЗ и Рош България ЕООД е сключен на 16.12.2009 г.
Продуктите по двата договора са доставени със срок на годност до 31. 08. 2016 година.

От своя страна „Алфарма”, която е доставчик на ваксината, уточнява, че сделката не е била обект на проверка.

„Алфарма” посочва, че договорът между двете страни е сключен по всички изисквания на Закона за обществените поръчки и при спазване на процедурата пряко договаряне.

В съобщението на компанията се казва още, че в конкурса са били поканени и трите международни фирми, които произвеждат противогрипни ваксини - „Бакстер”, „Новартис” и „Глаксо Смит Клайн”. Ценова оферта подала единствено „Бакстер” чрез своя дистрибутор „Алфарма”.
 

Коментари