Публикация

Агенция „Медицински инспекторат” става „Медицински одит”


Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат” се преструктурира в „Медицински одит”.

Днес правителството реши да измени Устройствения правилник на агенцията, за да го приведе в съответствие с последните промени в Закона за здравето.

Във функциите на новото звено се залага осъществяването на контрол и осигуряване на качеството на медицинското обслужване.

С промените в Закона за здравното осигуряване терминът „медицински надзор” е заменен с „медицински контрол”. В тази връзка се променят терминологично разпоредбите на няколко члена от правилника.

Променя се и наименованието на дирекция „Контрол на медицинските дейности и специализиран медицински надзор” на „Контрол на медицинските дейности”.

В правилника се регламентира и длъжността на заместник-директор на агенцията в съответствие с новата разпоредба на чл. 116а, ал. 3 от Закона за здравето. С проекта се предвижда щатната бройка за длъжността да бъде за сметка на намаляване на числеността на една от дирекциите.

Коментари