Публикация

525 специалисти преминаха обучение за ранно разпознаване на аутизма при децата

525 специалисти преминаха обучение за ранно разпознаване на аутизма при децата

УМБАЛ „Александровска“ изпълни проект, насочен към подобряване на диагностиката и терапията на състоянието


525 специалисти са обучени в рамките на проекта на УМБАЛ „Александровска“ за ранно диагностициране на аутизма при децата, който приключи успешно. Усвоените от лечебното заведение средства по него възлизат на 468 940 евро.

В първия етап проектът даде възможност на психиатри, психолози и други медицински специалисти от всички региони на страната да бъдат обучени за прилагане на инструментите ADOS-2 и ADI-R, определяни от експертите в сектора като „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма, и бяха насочени към медицински специалисти (общопрактикуващи лекари, педиатри, детски психиатри). По-късно бяха обучени и специалистите извън сферата на здравеопазването, които също работят с деца с подобен тип заболяване – социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и други.

В изпълнение на втория етап на проекта, специалистите от Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на „Александровска“ преминаха обучение в нов стандарт по диагностика и терапия на деца с РАС, чрез който е постигнат голям напредък в оценяването на децата със специални образователни потребности и развитийни проблеми, като се включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV).

Чрез прилагането на този метод е постигнат голям успех в оценяването на децата със специални образователни нужди и с дефицити в областта на вниманието. Системата се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и Керъл. В новата версия на теста на Уекслер са разработени субтестове, оценяващи капацитета на работната памет, за който изследвания показват, че има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно мислене и други.

По проекта в градовете Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово бяха проведени обучително-дискусионни срещи с медицински и немедицински специалисти, работещи в областта на психичното здраве и участващи в разработването на програми за нови услуги. Целта беше да бъдат обучени за изпълнение на такива програми на местно ниво и да се създаде мрежа от специалисти в различни области, които да имат чувствителност към ранните прояви на аутистичните разстройства у децата и да подкрепят тях и родителите им в по-нататъшното им развитие на места, извън територията на София. 

В Клиниката по детска психиатрия е осигурена по-добра работна среда, чрез ново обзавеждане и оборудване на залите и консултативните кабинети, ремонтирани в първия етап от проекта.

Спецификата на аутизма, като разстройство на развитието, предполага комплексна и екипна подкрепа за засегнатите от най-ранна възраст, както и за техните семейства. Тези разстройства представляват голяма тежест, както за самите семейства, така и за обществото, изискват интензивни рехабилитационни усилия и включват извънмедицински сектори (образование, социални служби и социални услуги). 

Затова на европейско, а и национално ниво се полагат все повече усилия за провеждане на проучвания на аутизма, на потребностите на засегнатите от това заболяване, както и за удовлетворяването им от страна на разнообразни специалисти – психиатри, педиатри, психолози, социални работници, ресурсни учители, логопеди и други. Това взаимодействие, както и активното участие на родителите на децата с подобни разстройства са основна предпоставка за ефективна грижа за децата с РАС. 

В този смисъл настоящият проект идентифицира, като изключително важна за устойчивостта му, ролята и взаимодействието на следните заинтересовани страни: медицински специалисти (лекари, психиатри, педиатри, ОПЛ и др.), немедицински специалисти (учители, логопеди и социални работници), семействата на децата с РАС, експерти от неправителствените организации, работещи в сферата на грижите за засегнатите от тези заболявания, Националният център за обществено здраве и анализи, Министерството на здравеопазването.

В тази връзка екипът на проекта организира национална среща „Аутизъм и необходимост от съвместни усилия на всички институции на национално ниво“, на която бе представен модел за изграждане и действие на мултидисциплинарните екипи (медицински, немедицински специалисти и социални работници), с което да бъдат подпомогнати специалистите от цялата страна за създаване на ефективна практика за реакция и последващи грижи на място с подкрепата на местната власт.

Националната среща провокира дискусия в полза на децата с аутистични разстройства и на техните родители. Организаторите апелираха към представителите на всички заинтересовани страни да станат част от положителната промяна, да се присъединят към общността на хората, загрижени за децата с аутизъм, и насърчиха приемането на стратегии на национално ниво не само за повишаване на информираността за това състояние, за подобряването на услугите, но и по силата на своите отговорности да залагат стандарти и да гарантират прилагането им, включително и чрез осигуряване на устойчив механизъм за финансиране на услугите за тези пациенти от страна на държавата.

С реализирането на този проект и чрез работата на Клиниката по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска“ застана зад каузата, обединила много специалисти, терапевти, родители, партньори, дарители, съмишленици, и осъществи сериозен принос в създаването на условия за качествена и ефективна грижа, ранна интервенция и превенция на социалната изолация на децата с разстройства от аутистичния спектър в България. 

Обща стойност на проекта - 468 940 евро /първи етап - 340 920 евро, 
втори етап - 128 020 евро/;
Ремонтни дейности общо - 198 000 евро /на първи етап - 134 000 евро, на втори етап - 64 000 евро/;
Обучени общо за двата етапа – 525 /за първи етап - 130, на втори етап – 395/;
Издадени печатни материали: 2 вида брошури, 1 наръчник за професионалисти, работещи с деца.

Коментари