Публикация

Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество

Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество

Изисква се най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство


 

Екофарм ЕООД е динамично развиваща се фармацевтична компания,  основана през 2000 г., притежаваща Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, Сертификат за добра производствена практика и Сертификат за добра дистрибуторска практика.

Екофарм ЕООД търси да назначи квалифицирано лице, специалист осигуряване на качеството.

 

Описание на задълженията:

Извършва всички дейности, свързани с:

-    Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство;

-    Преглед на BMR, BPR & analytical records;

-    Преглед на PQRs;

-    Издаване на QP декларации за активни вещества;

-    Поддържане и развитие на системата за управление на качеството;

-    Изготвяне на стандартни оперативни процедури и работни инструкции в съответствие с изискванията на ДДП и ДПП;

-    Изготвяне на технически споразумения с външни партньори;

-    Извършване на одити на производители и лаборатории за анализ на лекарствени продукти за съответствие с ДПП;

-    Извършване на одити на търговци на едро с лекарствени продукти за съответствие с ДДП;

-    Управление на оплаквания и отклонения;

-    Участие в дейности по блокиране, изтегляне и унищожаване на продукти;

-    Управление и разследване на фалшифицирани лекарства;

-    Изготвяне на план за прилагане на корективни и превантивни действия и проследяване на изпълнението му;

-    Планиране и провеждане на вътрешни обучения по ДПП и ДДП. 

Изисквания:

-    Висше образование - магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология; 

-    Най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;

-    Да не е лишено от правото да упражнява професията си; 

-    Да не е осъждано за престъпления, свързани с упражняване на професията си, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността;

-    Да отговаря на изискванията за квалифицирано лице, регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и НАРЕДБА № 15 от 17.05.2009 г. за условията за издаване на Разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на лекарствени продукти;

-    Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;

-    Компютърна грамотност – Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet;

-    Работа в екип, коректност, организираност.

Ние предлагаме:

-    Работа в амбициозен екип;

-    Мотивиращо възнаграждение и условия на труд;

-    Коректно отношение към служителите на фирмата.


Необходими документи:

- Автобиография;
-  Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено образование и/или други документи, доказващи квалификацията, изисквана за длъжността 

Месторабота: София

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и при спазване правилата на Закона за защита на личните данни.

Покана за интервю ще получат одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

" }-->

Коментари