Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество
Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество
Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество
26.04.17
Трудова Борса
Трудова Борса
Страница
Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество

Квалифицирано лице, специалист осигуряване на качество

Изисква се най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство

 

Екофарм ЕООД е динамично развиваща се фармацевтична компания,  основана през 2000 г., притежаваща Разрешение за производство/внос на лекарствени продукти, Сертификат за добра производствена практика и Сертификат за добра дистрибуторска практика.

Екофарм ЕООД търси да назначи квалифицирано лице, специалист осигуряване на качеството.

 

Описание на задълженията:

Извършва всички дейности, свързани с:

-    Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство;

-    Преглед на BMR, BPR & analytical records;

-    Преглед на PQRs;

-    Издаване на QP декларации за активни вещества;

-    Поддържане и развитие на системата за управление на качеството;

-    Изготвяне на стандартни оперативни процедури и работни инструкции в съответствие с изискванията на ДДП и ДПП;

-    Изготвяне на технически споразумения с външни партньори;

-    Извършване на одити на производители и лаборатории за анализ на лекарствени продукти за съответствие с ДПП;

-    Извършване на одити на търговци на едро с лекарствени продукти за съответствие с ДДП;

-    Управление на оплаквания и отклонения;

-    Участие в дейности по блокиране, изтегляне и унищожаване на продукти;

-    Управление и разследване на фалшифицирани лекарства;

-    Изготвяне на план за прилагане на корективни и превантивни действия и проследяване на изпълнението му;

-    Планиране и провеждане на вътрешни обучения по ДПП и ДДП. 

Изисквания:

-    Висше образование - магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология; 

-    Най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;

-    Да не е лишено от правото да упражнява професията си; 

-    Да не е осъждано за престъпления, свързани с упражняване на професията си, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността;

-    Да отговаря на изискванията за квалифицирано лице, регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и НАРЕДБА № 15 от 17.05.2009 г. за условията за издаване на Разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на лекарствени продукти;

-    Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;

-    Компютърна грамотност – Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet;

-    Работа в екип, коректност, организираност.

Ние предлагаме:

-    Работа в амбициозен екип;

-    Мотивиращо възнаграждение и условия на труд;

-    Коректно отношение към служителите на фирмата.


Необходими документи:

- Автобиография;
-  Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено образование и/или други документи, доказващи квалификацията, изисквана за длъжността 

Месторабота: София

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и при спазване правилата на Закона за защита на личните данни.

Покана за интервю ще получат одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Мнения