Публикация

Медицинският одит - с грижа за пациента


Доц. Златица Петрова, изпълнителен директор на Агенция „Медицински одит”, в интервю за Хелт медия.

Доц. Петрова, проверките на Агенция „Медицински одит” ответна реакция на лекарските протести ли са?
Не, в никакъв случай. Здравната реформа и Националната здравна стратегия (2008-2013) поставят като основен приоритет предоставянето на достъпни и качествени медицински услуги за населението. В изграждането на система за осигуряване на  качеството на медицинските услуги, достъп до тези услуги, както и ефективното използване и управление на финансовите ресурси създаването на Агенция „Медицински одит” е важна стратегическа стъпка.

Медицинският одит е начин за оценка на качеството на медицински услуги чрез измерване на медицинските дейности, извършени от страна на изпълнителите, оценка и контрол на съответствието на предоставените услуги спрямо утвърдените стандарти, правила за диагностика и лечение, протоколи за добра медицинска практика и  подобряване на дейностите.

Още при създаването на НЗОК и първия НРД бяха договорени критерии за оценка на качеството и контрол на договорните партньори. В последващите национални рамкови договори методиката за контрол бе доразвита и усъвършенствана. Бяха взети предвид предложенията на консултантите по приключилия проект на Световната банка „Реформа в здравния сектор”, различни проучвания и анализи (Sanigest-2008), препоръки на Европейския съюз за политиките по качество, Програмата на Световния алианс за безопасност на пациентите към СЗО и др.

Наложи се изводът, че е необходима съществена промяна в действащия модел на осигуряване на качеството и медицински одит и нови насоки във връзка с намеренията на правителството за реформа в сектора здравеопазване.

В правно-нормативен аспект това се постигна чрез изменение и допълнение на пакет от нормативни документи, а именно промените в Закона за здравето, основно в глава трета „Медицинско обслужване”, раздели „Достъпност и качество на медицинската помощ” и „Контрол на медицинското обслужване”, в Закона за здравното осигуряване, предстоящите промени в Закона за лечебните заведения и други. Агенцията беше създадена в началото на 2010 г. и има известен период за структуриране, затова и първите проверки съвпаднаха по време с протестите на лекарите.

Какъв ще бъде механизмът на проверките – наблюдение на дейността, по документи, анкети с изпълнителите на медицинска помощ, анкети с пациенти?
За начина, реда и условията за извършване на проверките министърът на здравеопазването издава наредба. По реда на тази наредба агенцията проверява всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейността си в нарушение на гореописаните закони. Целта е осигуряване на достъпна и качествена помощ и защита на правата на пациентите.

Ще се извършват проверки на медицински документи и други източници на информация за дейността на лечебните заведения, непосредствено наблюдение на дейността и организацията и управлението на лечебното заведение, експертни становища, анкети, допитвания и др. При извършване на проверките комисиите ще се ръководят от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.

Има ли агенцията достатъчен капацитет, за да може да проверява медицинските дейности в цялата страна?
Дейността на агенцията е регламентирана в правилник, приет от МС, с определена численост от 50 експерти, структурирани в 4 дирекции -1 обща администрация и 3 специализирани, няма регионални структури. Основен акцент в дейността на агенцията ще бъдат съвместните проверки с НЗОК, РЦЗ, РИОКОЗ с цел да бъдат обхванати всички аспекти на качеството на медицинската помощ: достъп, условия, околна среда, процеси, ефективност, своевременност, адекватност.

 В част от проверките по определена методика ще бъдат включвани и представители на пациентски организации, за да се създаде възможност непосредствено да се чуе „гласът на пациента”.

За осъществяване на контролната си дейност агенцията ще използва услугите на външни и национални консултанти по съответните медицински специалности, водещи специалисти в своята област, предложени от съсловните организации и научните дружества.

Поради естеството на проверките всички те трябва да бъдат извършвани на място, като ще изискват набиране на доказателствен материал и експертна оценка, способни да издържат обжалване в съдебна процедура, както и методологически да подпомагат медицинските специалисти. Целта на извършваните проверки не е само налагането на санкции, а и подпомагане методологически на медицинските специалисти, утвърждаване на професионализма им и добрите медицински практики.

Ще приема ли агенцията анонимни сигнали за нередности?
Агенцията ще приема и анонимни сигнали, но дали ще извършва проверки, е въпрос на професионална преценка на сигнала, както и на невъзможност понякога да се отговори на подателя поради липса на обратен адрес. Поведението на одитните органи при анонимен сигнал е регламентирано в закон.

Как ще се изработва графикът за проверки?
Проверките ще бъдат планови и внезапни. Плановите проверки ще бъдат въз основа на събрани и подадени данни и информация за дейността на лечебните заведения от НЗОК, МЗ, доброволни фондове, пациентски организации за отклонения в изпълнението на стандартите, хиперхоспитализация, нарушен достъп на пациентите до медицинска помощ, рискови изпълнители, нарушени права на пациентите и др. Графикът на плановите проверки ще бъде публикуван до края на април в сайта на агенцията. В резултат от анализа на проверките за приложението на медицинските стандарти ще се правят предложения за тяхната промяна и подобрение с цел повишаване на качеството и ефективността на медицинската помощ.

Ще си сътрудничите ли със съсловните организации в здравеопазването и как?
Въпросите за качеството, сигурността и безопасността на пациентите, медицинските грешки и тяхното предотвратяване, защитата на професионализма и достойнството на лекарите са жизненоважни въпроси за гилдията. Целта на медицинския одит е не само да установява отклоненията в изпълнението на медицинската дейност, да санкционира, а и да помага при повишаването на качеството и да диференцира добрите практики.

Освен това ще е необходима високопрофесионална оценка на прилаганите методи и начини на диагностика и лечение, а това няма как да стане без участието на водещите лекари по отделните специалности.

В момента съсловните организации, научните дружества, националните консултанти подготвят критерии за оценка на дейността на лекарите и обективни показатели за контрол (чек листи по приетите медицински стандарти) за подпомагане на дейността на структурата за одит. Освен това посочени от тях лекари по отделните специалности ще участват в проверките в лечебните заведения.

Проучили ли сте европейския и световния опит за работата на подобни структури?
На агенцията й предстои да разработва програми и да осъществява обучение в областта на качеството и медицинския одит; ще участва в международни инициативи за проучване и прилагане на добрия опит от другите страни; ще участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване на гражданите. Засега имаме информация за дейността на подобна структура в Германия, наречена Медицинише дийнст, със същите функции и задачи.

Къде ще могат да се обжалват заключенията на агенцията?
При установяване на нарушение екипите издават актове. Обжалването е регламентирано в двата закона за здравето и здравното осигуряване и е по Закона за административните нарушения и наказания и ще се осъществява в административните съдилища.

Ще бъдат ли публични резултатите от работата на агенцията и как ще се осъществява публичността?
Да, редовно, на определен период от време, ще бъдат публикувани резултатите от проверките, анализите и предложенията за оптимизиране на дейността и подобряване на качеството в сайта на агенцията, на Министерството на здравеопазването, публикации в медии, оповестени и на кръгли маси и конференции.

Въз основа на събраните данни и информация агенцията ще изготвя периодично анализ за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването.

Коментари