Публикация

ВАС отмени окончателно стандарта по кардиология

ВАС отмени окончателно стандарта по кардиология

Магистратите изтъкват, че не са посочени нито целите, нито мотивите за приемане на стандарта


ВАС отмени окончателно и стандарта по кардиологияПетчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно медицинския стандарт по кардиология. Причината – в Наредба №2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на този стандарт, издадена от министъра на здравеопазването, липсват мотиви. Не бил спазен и законоустановеният срок за предложения и становища по проекта.

Видно от административната преписка не е приложен доклад за приема на Наредбата, а само проект на същата, който е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването. На 05.08.2010 г. на извънредно заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването са приети медицински стандарти, сред които и медицински стандарт „Кардиология“, и е постановено да се публикуват на интернет страницата на МЗ и се изпратят за публикуване в ДВ. 

От така представените документи не става ясно какво е прието на 05.08.2010 г. Представени са и други проекти за изменение и допълнение на Наредба № 2/2010 г. В представените документи никъде не се посочват мотиви, които да обосновават приемането на оспорената Наредба като подзаконов нормативен акт, нито на предприетите впоследствие изменения“, изтъкват магистратите.

И още: „Пълната липса на мотиви към внесеното предложението за проект на Наредбата препятства възможността заинтересованите лица да направят предложения и изложат становища преди приемането му.

Освен това не са посочени нито целите, нито мотивите за приемане на медицински стандарт „Кардиология“ за последвалите изменения”.

Делото беше образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и Центъра за защита правата в здравеопазването. МЗ е осъдено да плати съдебните разноски на всички жалбоподатели.

Коментари