Публикация

Стандартът по хирургия e отменен окончателно

Стандартът по хирургия e отменен окончателно

Към проекта за наредбата липсва посоченото задължително съдържание на мотивите, което е равнозначно на липсата на такива, изтъква ЦЗПЗ


Стандартът по хирургия e отменен окончателноПетчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредба № 3/27 януари 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. 

Съдът отменя стандарта за втори път, информира Центъра за защита правата в здравеопазването. 

През декември 2014 г. петчленен състав на ВАС отмени окончателно стандарта по хирургия, тогава издаден като Наредба № 20. Решението на съда беше обнародвано в „Държавен вестник“ на 10 февруари 2015 г. В същия брой на „Държавен вестник“, министър Москов обнародва отново същия текст на медицинския стандарт, но вече, като Наредба №3, показвайки пълно незачитане на законите на страната и на съдебната власт, изтъкват от сдружението.

Оттам поясняват, че в случая съдът установява, че процесуалните правила не са спазени. Мотивите към проекта на процесната наредба не съдържат задължителното съдържание, визирано в чл. 28, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗНА – ( т. 3) финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; (т.4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива, и (т.5) анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Не е спазен и принципът за обоснованост по чл. 26, ал. 1 от ЗНА. 

В случая към проекта за наредбата липсва посоченото задължително съдържание на мотивите, което е равнозначно на липсата на такива. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.
Формално към наредбата присъстват мотиви, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона, коментират от ЦЗПЗ.

Съдът констатира още, че касационната жалба на МЗ не съдържа отменителни основания. Министерството е осъдено да заплати съдебните разноски по делото, което е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, Българската болнична асоциация и Центъра за защита правата в здравеопазването.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Коментари