Публикация

ВАС отмени окончателно стандарта по анестезиология и реанимация

ВАС отмени окончателно стандарта по анестезиология и реанимация

Липсват мотиви за приемане на наредбата


ВАС отмени окончателно и стандарта по анестезиология и реанимациятаПетчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Наредба №10 от 04.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”, издадена от министъра на здравеопазването. 

И тук, както и при редица други стандарти, съдът отбелязва липса на каквито и да е мотиви за приемане на наредбата, съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването, като уточнява, че това на практика осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за законосъобразността на документа. 

Освен че не са ясни обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 ЗНА, не може да бъде проверено и дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал.1 ЗНА, отбелязват магистратите.

Специално внимание в мотивите на съда е обърнато на допуснатите от МЗ нарушения на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания. 

В случая, липсата на каквито и да било мотиви за необходимостта от въведените собствени способности на структурите от различните нива на компетентност и за преценката за финансовата тежест, която тези структури трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. 

Не може да се прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията. Следва да се отчита и фактът, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата. Липсата на мотиви към оспорената наредба препятстват да бъде извършен контрол дали са спазени ограниченията по последния закон, се посочва в мотивите на съда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Делото беше образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и Центъра за защита правата в здравеопазването. МЗ е осъдено да плати съдебните разноски на всички жалбоподатели.

Коментари

Ако искаш да не рабереш нищо от един текст, то прочети заключение на съда ,та ако ще да е и ВАС!