Публикация

НЗОК установи проблеми при взимането и съхранението на кръв


През март експерти от Националната здравноосигурителна каса са инспектирали работата на 69 общопрактикуващи лекари и специалисти на територията на 11 районни каси.

Проверените медици са издали направления за извършване на медико-диагностични изследвания по клинична лаборатория, като самите изследвания са отчетени като извършени на територията на друга районна здравноосигурителна каса.

Инспектирани са и 14 пункта и две лаборатории за вземане на кръв и кръвни продукти. Констатирано е, че отсъствието на нормативен акт, регламентиращ взимането, съхранението и транспортирането на кръв и кръвни продукти, както и липсата на  определено време за извършване на назначените изследвания по пакет „Клинична лаборатория” създават проблеми при проследяване на обективното състояние на пациентите и затрудняват лечението им.

Проведена е анкета с 39 пациенти и от нея става ясно, че те нямат информация къде се прави самото изследване на кръвта.

В тази връзка НЗОК е направила предложение към Министерството на здравеопазването спешно да бъде актуализиран медицинският стандарт по „Клинична лаборатория”, регламентиращ вземането, съхранението и транспортирането на кръв и кръвни продукти.

В проверените 2157 здравни досиета на пациенти са установени 67 нарушения по диспансерното наблюдение на хронично болните и други 78 нарушения при провеждане на профилактичен преглед.

В 10 от случаите инспекторите са установили несъответствия между назначените от лекаря изследвания и обективното състояние на пациента.

Констатирани са 10 случая, при които не са спазени изискванията за предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. 

Проверките и анкетите с пациенти по медико-диагностичната дейност продължават и в момента съвместно с консултанти по клинична лаборатория.

Коментари