Публикация

МЗ: Oтменени са текстове, а не цялата методика за дейността на ТЕЛК

МЗ: Oтменени са текстове, а не цялата методика за дейността на ТЕЛК

Нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени 


МЗ: Oтмени са текстове, а не цялата методика за дейността на ТЕЛКВърховният административен съд отменя определени текстове в Наредбата за медицинската експертиза, а не цялата методика за дейността на ТЕЛК-овете. 

Това съобщава Министерството на здравеопазването, като уточнява, че става въпрос за изискването за срока на инвалидност от една до три години, отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти при малигнен тумор на гърдата, а също и правилника за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност. В останалата си част методиката, включително регламентът, касаещ временната неработоспособност, е в сила. 

Според министерство нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени и следва да продължат да работят съобразно действащото законодателство.

Ето и позицията на ведомството:
Становище относно Решение на ВАС във връзка с Наредбата за медицинската експертиза
Относно процедурата по приемане на нова Наредба за медицинската експертиза и начина, по който следва да осъществяват дейността си органите на медицинската експертиза в страната към настоящия момент, Ви информираме:

С Решение № 5901/11.05.2017 г. Върховният административен съд оставя в сила Решение № 12773 от 24.11.2016 г. по административно дело 5178 от 2016 г. на Върховния административен съд, съгласно което в Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 55 от 04.07.2014 г., се отменят определени текстове, а именно изискването за срока на инвалидност от една до три години, отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти при малигнен тумор на гърдата и методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност. В останалата си част наредбата, включително регламентът, касаещ временната неработоспособност, е в сила.

Относно дейността на органите на медицинската експертиза: Нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени, поради което те следва да продължат да работят съобразно действащото законодателство (Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи) в това число и при спазване на Наредбата за медицинската експертиза в редакцията, действаща след съдебната отмяна.

Относно процедурата по приемането на нова Наредба за медицинската експертиза: Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за медицинската експертиза беше публикуван за обществено обсъждане в едномесечен срок от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. Изготвена е справка за постъпилите предложения и становища по проекта. Към настоящия момент не е получено становище единствено от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), който се администрира от администрацията на Министерския съвет, а това становище е задължително съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда.

Очакваме след конституирането на състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество, материалите по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за медицинската експертиза да бъдат внесени за разглеждане на заседание на НСТС.

Коментари