Публикация

НЗОК публикува на сайта си изисквания за лечение на редица диагнози

Те влизат в сила от утре, 1 юни


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува на сайта си - www.nhif.bg – линк „Лекарства“, подлинк „За договорните партньори“ – Изпълнители на медицинска/дентална помощ, следните, утвърдени от Надзорния съвет на институцията, изисквания за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза по чл. 78, т.2 от Закона за здравното осигуряване, съгласно Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък:

- „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК за провеждане на заместително лечение при наследствени имунодефицитни състояния в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“;

- „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти за болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

Изискванията влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Коментари