Публикация

Българските лекари пред протест

Неизпълнение на условията от НЗОК по НРД 2017 ще доведат до протестни действия на българските лекари


"В случай на бездействие от страна на отговорните институции, българските лекари ще бъдат принудени да пристъпят към протестни действия“, това заявява БЛС в официална Декларация от УС и НС на съюза, изготвена след заседание на 9 юни.

Лекарите направиха задълбочен анализ и откроиха три основни проблема със съпътстващите ги последици.

 „Хронично недофинансиране на системата при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности. Това води  до натрупан дефицит в бюджета на НЗОК и невъзможност лекарите да изпълняват качествено дейностите в обем, отговарящ на реалните потребности на пациентите“ е първия проблем според съсловието. Липса на реално остойностяване на медицинските дейности и незаплащането на извършените услуги, генерира дългове на лечебните заведения.  Това поражда неудовлетвореност на работещите в здравеопазването и е причина  за миграцията на медицински специалисти; пациентите, губят доверие в системата и често проявяват целенасочено агресивно отношение към медицинското съсловие.

Като втори проблем лекарите изведоха системните нарушения на договорените условия в НРД 2017 от страна на НЗОК, изразяващи се в реализиране на икономии от касата при разпределение на бюджетите в болнична и извънболнична помощ; опит за подмяна на условия в НРД 2017 чрез едностранно издадени и несъгласувани с БЛС указания към РЗОК. 

„Непълноти и противоречия на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност“ е третия проблем, който според лекарите отежнява допълнително системата на здравеопазване.

За справяне с проблемите, лекарите предлагат конкретни мерки, които включват  актуализация на бюджета на НЗОК за 2017; придържане към средните европейски стойности на разходите за здраве в размер на 6,9 % от БВП на страната; обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски;  изчистване на дефицити в бюджета на НЗОК от предходни години и обективно планиране на разходите за следващи години; остойностяване на медицинските услуги; въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за СИМП и болнична помощ за определен срок; въвеждане система за мониториране и стимулиране на качеството и др.

В декларацията, БЛС подчертава, че изложените проблеми и част от мерките за решаването им е трябвало да бъдат представени от председателя на БЛС и БАПЗГ на 9 юни пред 44-то Народно събрание в пленарна зала. Народните представители са отказали да чуят гласа на съсловието.

С декларацията от 9 юни, БЛС призовава всички отговорни институции и обществото да подкрепят предложените мерки за решение на съществуващите проблеми, с цел предотвратяване на приближаващата катастрофа в здравеопазването и запазване здравето на нацията.

 

Коментари