Публикация

Студенти и преподаватели от МУ – Плевен участваха в обучително събитие по Програма „Еразъм +“

Студенти и преподаватели от МУ – Плевен участваха в обучително събитие по Програма „Еразъм +“

Студентите получиха възможност да усъвършенстват своите знания относно подходите за подкрепа на деца от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване


Преподаватели и студенти от Медицинския колеж на МУ-Плевен участваха в обучение, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – гр. Стара Загора, на тема: „Обучение на ресурсни учители по програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning“. Събитието се откроява с особеното си значение и актуалност в национален и глобален аспект. Негова цел бе да акцентира върху създаването на условия, гарантиращи благосъстоянието и развитието на детето в съответствие с неговите права и потребности, както и с ценностите на хуманното и социално отговорното демократично общество.

В рамките на второто издание на форума в Стара Загора, доц. Теодора Вълова, Еразъм координатор на МУ-Плевен, изнесе лекция на тема: „Децата със специални образователни потребности и подготовката им за ограмотяване в контекста на подкрепящото образование“. Участие в работните ателиета взеха доц. Искра Петкова, преподавател в Медицински колеж, и студентките от I курс, „Социални дейности“ – Цветелина Цанкова и Милица Горняшка. Отделните модули бяха свързани с практическото приложение на знанията в сферата на социално-педагогическата подкрепа на деца в неравностойно положение, семейства, групи и общности в риск. Представителите на МУ-Плевен участваха активно в дискусиите. Социалните дейности – социалната работа и социално педагогическата дейност, бяха разисквани в по-широк аспект: как образованието може да бъде мобилизирано ефективно, така че да насърчи основните ценности на самото приобщаване.

Студентите получиха възможност да усъвършенстват своите знания относно подходите за подкрепа на деца от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Участниците от МУ-Плевен пречупиха наученото през призмата на бъдещото си професионално развитие и реализация. Едновременно с това усвоиха компетенции за работа в екип от специалисти – елемент на системата за социални дейности, в който развиха практическите, дискусионните и презентационните си умения. В края на обучението получиха сертификати от Милена Караангова, експерт в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Стара Загора.

Коментари