Публикация

Спешните центрове не са единственото място за алкохолни проби!

Спешните медици възразяват срещу готвени промени в Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства.


До Министъра на здравеопазването

Становище

на УС на НАРСМП

Относно Проект на Наредба за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства

                УС на НАРСМП се запозна с Проекта на Наредба за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства. Установихме, че в проекта има редица промени в сравнение със старата Наредба № 30 от 27 юни 2001г., с които се увеличава натовареността на нашите екипи и се нарушава действащата нормативна уредба.

1. Възразяваме срещу указаното в чл.7(7) намаляване на срока за явяване на водачите за медицинско изследване от 2 часа на 90 минути. При голямата натовареност на ЦСМП и спешните болнични отделения, понякога трудно се спазва и 2 часовият срок визиран в старата наредба, а скъсяването на интервала ни поставя в абсурдната ситуация да приоритизираме медицинско изследване за алкохол и/или наркотични вещества пред обслужването на пациенти в животозастрашаващи състояния. Това е в разрез с нормативната уредба, визираща дейността ни и добрите практики в специалността ни.

2. Възразяваме,че съгласно чл.12 ЦСМП и спешните отделения са единствени места за извършване на медицинско изследване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства. Какви са мотивите да отпаднат от проекта предвидените в старата наредба диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, болнични лечебни заведения, в които също дежурят лекари денонощно? Защо отпадат възможностите за медицинско изследване в други видове лечебни заведения, при положение че нараства броят на ФСМП в които не дежурят лекари, а спешните отделения са свръхнатоварени.

3. Възразяваме срещу чл. 13(1), в който се посочва, че медицинското изследване се извършва от лекар, а при отсъствие на такъв – от друг медицински специалист, писмено оправомощен от ръководителя на лечебното заведение. Писменото оправомощаване от ръководителя на лечебното заведение не може да вмени на медицинските специалисти да извършват дейности,които не са им вменени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионални дейности, които медицинските сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти и здравни асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

4. Възразяваме срещу Чл. 15 (1), съгласно който медицински специалист трябва да описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, както и абстинентните прояви, когато има такива. За медицинските специалисти не е проблем да извършват технически взимането на кръвна проба за алкохол или наркотични вещества, но е недопустимо да извършват дейност, която не е в тяхната компетентност, като снемане на анамнеза и статус на пациент под въздействие на алкохол или наркотици.

5. Възразяваме срещу чл.15 (2), съгласно който медицинските специалисти трябва да попълнят  и подпишат Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, в който е предвидено да се подписва само лекар. Този член ни тласка към извършване на документна измама, за която се носи наказателна отговорност. Медицински специалист не може да се подписва като лекар, а лекар няма как без да е извършил преглед и сам да е попълнил протокола да се подпише под него.

Настояваме преди окончателното приемане на Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства да се вземат предвид възраженията ни, защото ние сме хората които носим административна и наказателна отговорност при неспазването й и често биваме разследвани как я спазваме от следствените органи и правосъдната система.

11.06.2017г.                                                                      С уважение: д-р Д. Кателиева д.м.

 (председател на НАРСМП)

Коментари