Публикация

ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО - ОТ ПЪРВИЧНАТА ДО СПЕШНАТА ПОМОЩ

ЗАСИЛВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО -
     ОТ ПЪРВИЧНАТА ДО СПЕШНАТА ПОМОЩ

Чрез ново проектно предложение се прави мост между първичната и спешната помощ от двете страни на границата като се засилва капацитета за реакция на лечебните заведения в спешни условия и извънредни ситуации.


Проектът MediciNet II е продължение на успешно реализиран проект в периода 2012-2014 г., озаглавен „Засилване на сътрудничеството между болниците в Комотини и Кърджали за най-добър отговор от тяхна страна, в случай на спешни ситуации, с фокус върху автомобилните катастрофи (MediciNet)”, който бе финансиран от втората покана за набиране на проектни предложения по ЕПТС „Гърция-България 2007-2013 г.”. Този проект бе оценен като най-добра практика от Управляващия орган на програмите за европейско териториално сътрудничество. Освен това, проектът е избран от Министерството на здравеопазването в Гърция за участие за награда на „Фондация здраве на обединените арабски емирства на СЗО” за 2015 година. MediciNet II е възможност за продължаване на ефективното и ефикасно сътрудничество между двете болници, като  новото проектно предложение отново се фокусира върху спешната медицинска помощ и действията при извънредни ситуации. Проектът  MediciNet, изпълнен в рамките на предходния програмен период доведе до значително подобряване на здравните инфраструктури и предоставяните услуги в двете болници, допринесе също така за подобряване качеството на живот в трансграничния район. Въпреки това, двете болници, все още разполагат със стара инфраструктура и оборудване, което продължава да ограничава капацитета им за реагиране в  случай на извънредни ситуации. Териториалната отговорност на двете най-големи болници в областите Родопи и Кърджали обхваща население от общо 264 847 души. Двете  области се характеризират с интензивна сложност на населението, включително роми, имигранти и др. В същото време, процентът на деца и възрастни – две групи, които се нуждаят най-често от спешна медицинска помощ – е забележително голям. SWOT-анализът на настоящата ситуация, направен от Управляващия орган на Програмата показва, че жителите на трансграничния район са изправени пред големи здравни предизвикателства, особено в отдалечените райони. Показателите на здравния статус  не са задоволителни по отношение на качеството, въпреки задоволителните нива по отношение на количеството (здравна инфраструктура в района), което показва липса на ефикасност при прилагането и разпределението на ресурсите. В този контекст, основната необходимост, която мотивира задвижването на проекта MediciNet II е подобряването на цялостната ефективност при оказване на първична и спешна медицинска помощ на трансграничното население по отношение на инфраструктурните услуги, както и въвеждането на оперативни софтуерни решения, насочени към улесняване на работата на здравните специалисти в отдалечените райони. По този начин може да се постигне по-добро териториално и социално покритие. Що се отнася до основните целеви групи, проектът се фокусира върху най-уязвимата част от населението (инвалиди, бедни и др.) и групи, проявяващи висока честота на здравословни проблеми и висока трансгранична мобилност (например роми, нелегални имигранти и т.н.). В резултат на проекта се очаква да се увеличи капацитетът и ефективността на спешната медицинска грижа и по-специално увеличаване на диагностичните и терапевтични процедури, предвидени на това ниво.

Общата стойност на проекта е 1500 000 евро,като за дейностите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”-гр.Кърджали са предвидени 628 500 евро,с които ще бъде доставена нова апаратура за спешна медицинска помощ.

В обхвата на проекта попада и подобряването на ефективността на здравната система като цяло, чрез подобряване на съществуващите и създаване на нови възможности за спешна помощ, за  адекватна реакция при  извънредни ситуции, възникнали в трансграничния регион. Общата практика в момента е пострадалите да бъдат транспортирани в по-големи специализирани болници. Сътрудничеството при решаване на здравни проблеми е една от основните цели на програмата. Подобряването на здравеопазването и медицинските услуги ще допринесат значително за повишаване качеството на живот.

ЦЕЛИ на проекта                   

Общата цел на проекта MediciNet II е подобряване на ефективността на първичната и спешна медицинска помощ в трансграничния регион на областите Родопи и Кърджали, чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови медицински услуги и оборудване в двете партньорски болници. Двете области се характеризират със значителни регионални и социални неравенства, породени главно от техните антропографски и географски характеристики, включително наличието на много изолирани и лишени общности.
        Чрез модернизиране на медицинското оборудване и услугите,  проектът MediciNet II има за цел да повиши нивото (от гледна точка на количество и качество) на  първичните и спешни медицински услуги, предоставяни на местното население.

В този контекст, пректът MediciNet II е в пълно съответствие със специфичната цел на програмата  да подобри достъпа до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и лишени общности) в трансграничния регион.

В допълнение, проектът има за цел:
- Увеличаване ефективността на здравните и медицински дейности в двете болници, както и предоставяне на съвременни услуги на по-голям брой пациенти.
- Намаляване на необходимостта от трансфер на пациенти при възникване на извънредни ситуации, благодарение на подобренията, които ще бъдат направени  в двете болници, както и на приложението на софтуер и хардуер за здравна мобилност, особено за хора, живеещи в отдалечени и изолирани райони.
- Засилване на обмена на ноу-хау и сътрудничество между медицинския персонал в трансграничния регион, като се поставя фокус по-специално върху управлението на съвместни извънредни ситуации.

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Основните резултати от MediciNet II се очаква да бъдат:

 •  Обновяване на четирите операционни зали на болницата в Комотини.
 • Доставка на специализирано медицинско оборудване, свързано с интензивни грижи и оказване спешна медицинска помощ в МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД – Кърджали.
 • Разработване на уеб приложения с мобилно устройство, което ще предостави достъп на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони до пациентските електронни медицински досиета, съхранявани в болницата  - административна, демографска и клинична информация, фамилна анамнеза, проблеми (диагнози), алергии, медикаменти, жизнени показатели, физиологични измервания, лабораторни резултати.
 • Организиране на поредица от обучителни дейности, включително трансгранични учебни посещения и съвместни симпозиуми за най-малко 40 лекари и друг медицински персонал.
 • Разработване на информационни проектни материали (триезичен уеб сайт, брошури с резултати, информационни комплекти и т.н.)
  В пълно съответствие с индикаторите, които трябва да се постигнат, съгласно изискванията на програмата, проектът MediciNet ще доведе до модернизиране и преоборудване на две здравни институции, което ще бъде от полза и за хората, намиращи се в изостанали и изолирани трансгранични райони. Трябва да се отбележи, че очакваните резултати осигуряват максимална устойчивост на проекта, чрез който възнамеряваме да предоставим подобрени здравни услуги за общо население от 264 847 души  в трансграничния регион.

Всички очаквани резултати в краткосрочен и средносрочен план (в дългосрочен план, имат силно иновативен характер), са насочени към  подобряване  качеството на живот чрез повишаване на ефективността и ефикасността на здравните услуги. В допълнение, информационните технологии, улесняващи задачите на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони могат да допринесат за ограничаване на посещенията на пациентите, като по този начин  се постига един от индикаторите на програмата.

Проектът има за цел, също така да поддържа и подобрява сътрудничеството между двете болници, да гарантира предоставяне на адекватни здравни услуги при извънредни ситуации, въз основа на поставяне на обща цел между всички засегнати страни.

По-специално, най-важните резултати са следните:
- Минимизиране на осъществявания медицински транспорт и създаване на нова здравна мрежа, въз основа на териториалното сътрудничество.
- Намаляване на човешките жертви чрез въвеждане и прилагане нови модерни здравни услуги.
- Създаване на база за  бъдещо сътрудничество между всички здравни звена от двете страни на границата.

-Повишаване на капацитета  на човешкия капитал (лекари, медицински сестри, санитари) чрез програми за обучение.
- Повишаване на кооперирането между двете болници.
- Създаване на динамичен канал за обмен на ноу-хау. С цел да се гарантира адекватното предоставяне на здравни услуги при възникване на аварийни ситуации.

ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА (Дейности)

        В първия етап, двете партньорски болници започнаха да работят върху разработването на проектната идея и планирането на проектното предложение като се отчетоха и резултатите и последствията от предишното сътрудничество. Трябва да се отбележи, че опитът от първия проект показа, че извършените стратегически дейности (подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ), подкрепени от активна рекламна кампания, адресирана до широка публика, гарантират силния мултиплициращ ефект върху достъпа до първична и спешна медицинска помощ в изолирани и лишени общности в региона.

В рамките на тази концепция, задачите на проекта са разписани и организирани в пет работни пакета – първите два включват управление на проекта  и осигуряване на информация и публичност – чрез тях се гарантира успешното оперативно управление и мониторинг на проекта.
Другите три работни пакета включват основните дейности на проекта:

 • Доставка на медицинско оборудване за двете болници.
 • Разработване и прилагане на софтуер за подобряване достъпа до здравни услуги в отдалечени райони.
 • Обучение на медицински екипи, които ще използват специализирания медицински софтуер.
 • Дейности за обучение, насочени към обмен на опит и трансфер на ноу-хау между медицинския персонал на двете страни.

     Целта на двата работни пакета е да разширят влиянието на проекта и да се засили териториалното и трансграничното сътрудничество между здравните специалисти от двете страни на границата.
УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

     Идеята на проекта е една – подобряване на съществуващата здравна инфраструкура и предоставяните медицински услуги, създаване нови възможности за оказване спешна помощ, в болниците в Комотини и Кърджали, за да бъдат в състояние да посрещнат извънредни ситуации. В същото време обхватът на проекта е фокусиран върху системното надграждане на оказваната спешна медицинска помощ, което е от решаващо значение за хората от трансграничния регион. Полезността на оборудването и инфраструктурата  след периода на финансиране ще осигури оперативността и устойчивостта на двете болници, които ще покриват нуждите на населението на трансграничната област в продължение на много години след края на проекта.
        Същото се отнася и за новите информационни системи,  които ще бъдат разработени в рамките на проекта. Те са заявление за стратегически избор и за двете болници – подобряване на дейността и осигуряване на интегрирана подкрепа както на медицински персонал, който работи в отдалечени райони, така и на пациентите.
       

 

 

сп. Българско списание за обществено здраве, том 9, кн.1 , 2017г, стр.40

 

Коментари