Публикация

Проект финансира обучението на специализанти по медицина и дентална медицина

Проект финансира обучението на специализанти по медицина и дентална медицина

Кандидатстването е онлайн, срокът е до 23 юли включително


Таксите за обучение на лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, както и стипендиите могат да бъдат поети от здравното министерство. Ведомството изпълнява проект „Специализация в здравеопазването”, който е с общ бюджет близо 5,5 млн. лв. и продължителност до 31.12.2019 г. Той се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, уточнават още от МЗ.

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за финансиране на обучението за придобиване на специалност в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията за участие в проекта, както и съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”: www.specializanti-mh.info, в секция „Документи“, раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.“.

Срокът за кандидатстване на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти за финансиране на обучение по проекта е до 23 юли включително.

Коментари