Публикация

Последен ден за избор на нов личен лекар

Последен ден за избор на нов личен лекар

Такава пререгистрация се извършва два пъти годишно – през юни и декември


30 юни е последният ден, в който здравноосигурените могат да сменят личния си лекар и да се регистрират при нов на територията на цялата страна.
За целта не е необходимо да се отписват от листата на досегашния си лекар - това става по служебен път.

Пациентите трябва само да попълнят регистрационна форма за постоянен избор и да я занесат при новия семеен лекар. Формулярът за смяна може да се разпечата от сайта на НЗОК на адрес: www.nhif.bg. Той е поместен в секция „Вие питате”. 

Изборът (първоначален, временен или постоянен) може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник и онлайн. За целта трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню „Избор на личен лекар“, откъдето да направи избора си на общопрактикуващ лекар чрез регистрационната форма за избор. Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. 

От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която пациентът е направил новия избор. От тази дата той може да ползва услугите на новия лекар.
Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. 

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право на временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с касата.

При временния избор пациентът има право да получава първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение на територията на цялата страна. За целта трябва да попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар.

Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на пациента при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Важна подробност е, че при извършване на временен избор гражданите се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор. 

За улеснение на здравноосигурените рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени продукти с протоколи IВ и IС, както и рецептите за медицински изделия и диетични храни се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК на територията на цялата страна. 

Изключение правят медикаменти по протокол 1А и лекарствените продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества. Тези рецепти може да се изпълняват само в аптеки, сключили договор с районна здравноосигурителна каса, намираща се на територията, на която е направен избор на личен лекар. 

Заверката на рецептурната книжка на хронично болните се осъществява в съответната районна здравноосигурителна каса по местопребиваване.

През лятото, когато пътуват или са на почивка, пациентите трябва да носят здравноосигурителната си книжка със себе си.

Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е през декември.

Коментари