Публикация

ВАС отмени окончателно стандарта по ендокринология

ВАС отмени окончателно стандарта по ендокринология

Липсват мотиви, както и информация за причините, целта и очакваните резултати от приемането на наредбата, с която се утвърждава този стандарт


Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредба № 6/10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести по обмяната“. 

Магистратите са установили, че както при първоначалното издаване на стандарта през 2005 г., така и при последващите изменения, липсват каквито и да е мотиви.

„Не са ясни причините, които налагат изменението на конкретния акт, поставените цели, данните за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива“, изтъква съдът и допълва, че липсва анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

В решението се посочва още, че от „приложения по делото протокол – решение № 25 от заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването, проведено на 02.12.2014 г., не се установява да е проведено обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения съгласно изискването на чл. 77 от АПК. При това в случая не са приложени принципите на обоснованост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност (чл. 26, ал. 1 от ЗНА).

Съдия Йовка Дражева е подписала решението с особено мнение.

Делото е образувано по жалба на Центъра за защита правата в здравеопазването, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация. Здравното министерство е осъдено да заплати всички съдебни разноски. 

Повече подробности може да видите тук!

Коментари