Публикация

Приет е нов устройствен правилник на МЗ

Приет е нов устройствен правилник на МЗ

Констатирани са дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на ведомството


Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. С него ще се оптимизира и ще се повиши ефективността на работа на администрацията във ведомството.

Това съобщават от правителствената информационна служба, като уточняват, че са констатирани дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на министерството към настоящия момент.

Правилникът ясно определеня финансовите отговорности в администрацията на ведомството, като се постига пълно съответствие със Закона за администрацията чрез позициониране на правните и на протоколните дейности в общата, вместо в специализираната администрация.

Обединяват се всички дейности, които имат административно-технически стопански характер, в едно структурно звено чрез създаване на дирекция „Административни дейности“. Обединяват се функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено с цел оптимизиране на тяхното изпълнение. Създава се самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“, със задачи, свързани с приоритети, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към зависимостите. 

В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Дейностите по обществените поръчки се обособяват в отделно звено поради отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г.

Обособява се и самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското председателство през 2018 г.

Ясно се дефинират приоритетите по усвояване на средства по оперативни програми на ЕС и от други донори чрез създаване на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“. В нея се съсредоточават и дейностите в областта на електронното здравеопазване, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти, допълват от Министерския съвет.

Коментари