Публикация

МЗ публикува проект на Наредба за медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

МЗ публикува проект на Наредба за медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

.


Министерство на здравеопазването публикува проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“. Той е изготвен във връзка с необходимостта от промяна в регламента на действащата Наредба № 9 от 04.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, която се изразява в допълване на определени процедури в областта на спиналната и гръдната хирургия, изпълнявани на съответните нива на компетентност.

Ето какво се казва в мотивите към проекта:

Промяната в изискванията към минималния необходим брой на лекарите и
лекарите с придобита специалност по ортопедия и травматология за II и III ниво на
компетентност в лечебните заведения за болнична помощ спрямо действащия
медицински стандарт също е причина за изготвяне на проекта на наредбата.
В съответствие на посочените причини, обуславящи изготвянето на проекта на
наредбата, основната цел е да се създаде мотивирана правна регламентация на
изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по медицинската
специалност „Ортопедия и травматология“, чрез която да се гарантира едновременно
достъпа на населението и качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на
тази медицинската специалност при осигуряване на защитата на правата на пациентите.
С промените, които се въвеждат спрямо действащия медицински стандарт,
утвърден с Наредба № 9 от 2016 г., включващи допълване на определени процедури в
областта на спиналната и гръдната хирургия, се цели да се разшири обхватът на
дейността на специалистите по ортопедия и травматология, а с това и осигуряване на
по-добър достъп на пациентите до качествена медицинска грижа.
В основата на тази възможност са съвременните постижения в медицинската
наука и свързаните с нея тенденции към обособяване в практиката на т.н. гръбначна
хирургия, независимо от основната специалност, която притежават лекарите, които я
упражняват – най-често неврохирургия или ортопедия и травматология.
През последните години в световен мащаб бяха въведени множество нови методи
на лечение, инструментации, минимално-инвазивни процедури в областта на
гръбначната хирургия, което разшири значително кръга от патологични състояния,
които подлежат на лечение като същевременно подобри резултатите както по отношение на продължителност на живот, така и по отношение на качеството на живот
на пациентите. Развитието на гръбначната хирургия бе съпроводено със значително
повишаване на изискванията към специалистите, които осъществяват упоменатите
интервенции и това е причината в много държави да се обособи субспециалност
„гръбначна хирургия”, а специалистите фокусирани върху този тип заболявания са
дефинирани като гръбначни (спинални) хирурзи.
В България също бяха предприети стъпки, които да отразят тази световна
тенденция, като се обособиха сдружения на специалисти по гръбначна хирургия,
започна периодичното провеждане на научни форуми, подобриха се международните
контакти с отговорни структури и организации. Част от тези стъпки включиха
повишаване на изискванията както към професионалната квалификация на
специалистите, така и към структурите (клиники и отделения), осъществяващи
гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с различен обем и сложност,
а именно повишаване на изискванията към нивото на компетентност, на което могат да
се осъществяват тези интервенции. Подобна промяна е необходима защото само така
може да се гарантира достатъчна по обем и качество медицинска услуга с
произтичащите от това по-добри резултати и по-голяма сигурност за пациента.

Пълният текст с мотивите към проекта, както и самият проект на стандарт по ортопедия и травматология, можете да видите в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
Мотиви към проекта на стандарт
pdf
Проект на стандарт по ортопедия

Коментари