Публикация

МЗ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „СПЕШНА МЕДИЦИНА“

МЗ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „СПЕШНА МЕДИЦИНА“

Отменя се Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“


Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.  Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването. Отменя се Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн., ДВ, бр. 4 от 2016 г.). 

 

Ето мотивите за изготвяне на проекта:

 

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ е изготвен въз основа на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния или обстоятелства, в това число недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи, в практикуването на която основният и най-критичен фактор е времето до предприемане на подходящи и качествени диагностично-лечебни дейности с цел постигане на физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение при пациента. Причините за разработване на наредбата са свързани с реализация на политиката за повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение за подобряване на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране на утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на специалността „Спешна медицина“, произтичаща от приетата Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014 – 2020 и въведения с нея интегриран модел на оказване на спешна медицинска помощ. Изготвянето на проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ е свързано и с Решение № 8552 на Върховния административен съд (ВАС) на РБ от 11.07.2016 г., с което се отменят разпоредби на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г., в сила от 15.01.2016 г.). С атакуваната и впоследствие отменена част от Наредбата бяха предвидени нови изисквания към структурите, осъществяващи медицински дейности в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“, в това число и минимални изисквания за материално-техническа обезпеченост и квалификация на човешките ресурси, ангажирани в изпълнение на дейността. В отменената Глава IV са залегнали:  Изисквания към лечебните заведения за болнична помощ за осъществяване на дейността по специалността „Спешна медицина“;  Нива на компетентност на структурите, осъществяващи на дейност по специалността „Спешна медицина“ в лечебните заведения за болнична помощ;  Изисквания към архитектурно-инфраструктурна среда на СО и др. Намаляването в настоящия проект на броя на лекарите със специалност „Спешна медицина“ или „Анестезиология и интензивно лечение“ от 3 на 2 за Мултипрофилно спешно отделение с второ ниво на компетентност и от 6 на 4 за отделение с трето ниво 2 на компетентност няма да доведе до влошаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ поради факта, че при необходимост спешна медицинска помощ се оказва и от лекарите в отделенията на лечебното заведение. Също така са намалени и броят на постовете и леглата за спешна терапия от 8 на 6 и от 12 на 10 за Мултипрофилно спешно отделение с второ и трето ниво на компетентност. Намалени са и броят на леглата в зоната за наблюдение от 6 на 3 и от 8 на 5 за Мултипрофилно спешно отделение с второ и трето ниво на компетентност. В изискванията за профилирано спешно отделение от трето ниво на компетентност са намалени броят на постовете за преглед/спешна терапия от 6 на 4; броят на леглата в залата за ресусцитация (Шокова зала) от 2 на 1 и броят на леглата в зоната за наблюдение от 4 на 2. Това намаление няма да доведе до влошаване качеството на обслужване на спешните пациенти, поради факта, че съществува възможност за бързо диагностициране и насочване на пациентите към съответното отделение за стационарна лечебна помощ. В изготвения проект се предвижда отпадане на изискванията за минимална площ във всички помещения на спешните отделения, което ще даде възможност на всички лечебни заведения да разкрият структури за оказване на спешна медицинска помощ, спрямо материално-техническите и финансовите си възможности. Всичко това от своя страна няма да доведе до влошаване на качеството, нито би било причина за ограничаване на достъпа на населението до спешна медицинска помощ. Приемането на този нормативен акт се налага поради необходимостта от въвеждане на изисквания към всички компоненти на дейността и конкретизиране на показателите за качество при упражняване на дейности в областта на спешната медицина в извънболнични и болнични условия. С него се осигурява утвърждаване на единни принципи, правила, организация и уеднаквяване на територията на цялата страна на дейностите, свързани със спешната медицина. Липсата му би формирала нормативна непълнота, която ще има значителен неблагоприятен ефект предвид възможността от създаване на противоречива и неконтролируема практика в една значима сфера на медицинската дейност със значителен приложен обхват, каквато е оказването на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, като биха се опорочили принципите на универсалност и еднакъв подход в практиката, в резултат на което ще се въведат безпринципни и дори дискриминативни подходи при изпълнението на дейностите в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“. Тази перспектива ще има подчертано неблагоприятен ефект, като на практика ще засегне цялото население на страната. Приемането на проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ е единствената възможност за създаване на условия за прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за извършването на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“, както и въвеждането на единни качествени и количествени показатели за качеството на извършваната медицинска дейност. Проектът съдържа изисквания към структурите, процесите и резултатите при извършване на дейност в областта на спешната медицина. В него са включени всички специфични изисквания за структурите и дейностите по медицинската специалност „Спешна медицина“.

 

Пълния текст на мотивите , както и самия проект на наредбата за медицински стандарт "Спешна медицина", може да прочетете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари