Публикация

Фондът за лечение на деца ще провежда обществени поръчки за медицински изделия

Причината е, че частните лечебни заведения не са длъжни да правят обществени поръчки


Център „Фонд за лечение на деца“ ще може да обявява обществени поръчки за медицински изделия. Мярката е заложена в промяна в правилника за работа на фонда, публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Причината е, че при прилагането на утвърдената нормативна уредба е установен проблем със заплащането от Център „Фонд за лечение на деца“ /ЦФЛД/ на медицински изделия. На настоящия етап, съгласно правилника, ЦФЛД може да подпомага закупуването на медицински изделия, прилагани при оперативни интервенции на деца по клинични пътеки, за които НЗОК не финансира съответното медицинско изделие ако то се осигурява от болничната аптека на съответното лечебно заведение. Съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП), частните болници са освободени от задължението да провеждат такива процедури. Ако дете избере за лечение такова лечебно заведение, фондът не може да плати за медицинските изделия

С проекта се залага медицински изделия да бъдат осигурявани за нуждите на ЦФЛД чрез провеждане на обществена поръчка, обявена от Фонда в качеството му на самостоятелен възложител по смисъла на ЗОП. Договорените медицински изделия следва да бъдат предоставяни на лечебните заведения, в които ще се осъществи лечението на детето, за което от ЦФЛД е издадена заповед за одобрение за подпомагане. Допълнително с проекта е дадена възможност и лечебните заведения да осигуряват медицински изделия, в случай, че има проведена обществена поръчка и договорената цена е по-ниска от договорената от фонда.

С проекта се залагат и критерии относно медицинските изделия, апарати и уреди за индивидуална употреба, за прилагането на които не се налага хоспитализация на детето в болница. На настоящия етап изискванията към тях са приравнени на тези към останалите медицински изделия, влагани при оперативни интервенции, но на практика те са със специфики, които правят утвърдените изисквания неприложими в много от случаите. С проекта се изисквания към документацията, въз основа на която да може да се прецени целесъобразността и законосъобразността на исканото подпомагане. С проекта се залага и този вид медицински изделия да бъде включен в провежданата от фонда процедура на договаряне по реда на ЗОП.

С проекта се залага и нормативно изискване от заявителя да бъде декларирано неговото съгласие, че налични парични средства по специална разплащателна/ набирателна/ дарителска сметка, събрани за подпомагане лечението на детето, ще бъдат използвани за финансиране на съответните дейности, включени в подаденото заявление.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари