Публикация

Обновен е порталът на НЗОК

Обновен е порталът на НЗОК

Разработена е нова функционалност – предлагане на достъп до листата на чакащите планов прием в болниците


От 18 август 2017 г. интернет страницата www.nhif.bg на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е обновена. Това стана възможно в рамките на проекта „Развитие на здравния портал на НЗОК с добавяне на нови функционалности”, осъществен от „ТехноЛогика“ ЕАД.

Фирмата бе класирана на първо място след обявяването на открита процедура от управителя на НЗОК за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа поддръжка на Персонализирана информационна система (ПИС) на НЗОК, включително разработка на бъдещи функционалности“. Тя е предложила оферта за осъществяване на техническата поддръжка на ПИС от 18 000  лв. с ДДС и така е отговорил адекватно на критерия за оценка „най-ниска цена“.

Изграденото портално софтуерно решение включва Публична част, Система за управление на съдържанието и набор от електронни услуги, предназначени за граждани и договорни партньори на НЗОК. Обновеният здравен портал на НЗОК ще представя адекватно и по модерен начин институцията в интернет пространството и ще позволява, както и досега, извършването на набор от електронни услуги със свободен достъп. Такива са справките, които здравноосигурените могат да направят за:

-    Общопрактикуващи лекари;

-    Лекари специалисти;

-    Лекари по дентална медицина;

-    Лабораторни изследвания - списък на лечебните заведения, извършващи лабораторни изследвания;

-    Високоспециализирани дейности - списък на лечебните заведения, извършващи високоспециализирани дейности;

-    Болници;

-    Аптеки;

-    Лекарства, заплащани от НЗОК (Лекарствен списък)

-    Пациентски листи

-    Анулирани здравноосигурителни книжки.

Запазена е възможността, както и досега, здравноосигурените да могат да задават online своите въпроси към НЗОК.

Разработена е нова функционалност, част от публично достъпните услуги - „Национална листа за планов прием в лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП)“. Тя има за цел поддържането на листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение в страната.

Услугата е разработена така, че да бъде максимално удобна за потребителите, като им предоставя в табличен вид информация за:
-    Пореден номер на вписания пациент в Националната листа за планов прием на пациенти;

-    Наименование  на лечебното заведение за болнична помощ, което приема пациента;

-    Номер на клинична пътека, клинична процедура или амбулаторна процедура;

-    Инициали на пациента;

-    Дата за планов прием;

-    Пореден номер от листата за планов прием на съответното лечебно заведение.

Така новата услуга ще улеснява максимално здравноосигурените и ще им помага да следят поредния номер в Националната листа за планов прием на пациенти, както и датата за планов прием на вписаните пациенти.

Системата за управление на съдържанието (СУС) на портала позволява още:
-    Публикуване, управление и обновяване на информацията в портала на НЗОК;

-    Поддържане на информацията в съответствие с осигурена йерархичност на менютата, които позволяват до 9 нива на влагане;

-    Поддържане на съдържанието от служители на НЗОК, които не са ИТ специалисти;

-    Поддържане на информацията на портала на български и на английски език.

Коментари

Д-р Георгиев, опл. Затова пък отпадна възможността за проверка на присъстевие на пациента в пациентската листа направо през софтуерната програма.Жалко,доста се усложнява тази проверка. 

Дано от 1 октомври вече да можем да подаваме отчетите си през този портал и да получаваме своевременно отговор.