Публикация

Посещението на проф. Мулдашев не е нормативно уредено


Министерството на здравеопазването напомня, че има условия и ред за извършване на лечебна дейност от чужденци у нас, за които е уведомило своевременно организаторите на посещението на проф. Ернст Мулдашев в България. Световноизвестният очен хирург трябваше да извърши демонстрационна операция.

Правилата са регламентирани в Наредба № 35 от 2005 г. В съответствие с нея лечебната дейност следва да се извърши въз основа на договор между изпращащо лечебно заведение в чужбина и приемащо лечебно заведение в нашата страна.

В договора се посочват конкретните видове медицински и/или научни дейности, които изпратените лица могат да осъществяват, срокът на научния обмен, както и други условия, свързани със съответната дейност.

Чуждестранните специалисти трябва да имат завършено висше медицинско образование и признато право да упражняват медицинската професия в съответната държава, петгодишен професионален стаж, както и да работят в изпращащото чуждестранно лечебно заведение.

Лечебните заведения са длъжни да уведомяват МЗ за всички постигнати договорености за научен обмен с чуждестранни лечебни заведения. Ако предвидените дейности представляват трансплантации, приемащото здравно заведение следва да изпрати необходимата документация за вписване в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация.


Съгласно чл. 15 а от Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки лечебните заведения сключват писмени договори помежду си, когато извършват съвместно дейности по трансплантация и изпращат копия от тях в ИАТ.

Министерството на здравеопазването уточнява, че до този момент във ведомството не е постъпила необходимата документация в съответствие с наредбата.

 

" }-->

Коментари