Публикация

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

10 фактора на работното място, които могат да бъдат източник на стрес


Днес, 10 октомври, е Световният ден на психичното здраве. Отбелязва се от 1992 г. Тази година той е посветен на психичното здраве на работното място. 

Според европейско проучване от 2011 г. 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези пък, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа, изтъква Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Около 38,2% от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% - с безсъние, 6,9% - с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества.

5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията

Стресът е едновременно личен и фирмен проблем, отбелязват от НЦОЗА. Условията, водещи до проблеми със стреса, нарастват в глобален мащаб. Съгласно Рамковата директива на ЕС по здравето и безопасността и националното законодателство стресиращите фактори и техните последици могат да се предотвратят, да се отрегулират от работещия и неговия работодател съвместно и в съгласие с личните и общите интереси. Работодателят е длъжен и е в негов интерес да предприеме всички предпазни мерки работниците да не се разболяват в резултат на работата си.

Специалистите от НЦОЗА изтъкват, че рисковете от стрес на работното място възникват при нарушено съответствие между компетентността и възможностите на индивида и трудовите му задължения, при конфликти между личните роли в труда и извън него и при липса на достатъчна степен на контрол върху работата и личния живот. 

Ето и факторите и условията, които създават опасност за възникване на прекомерен стрес на работното място за служителите*

Организационна култура и функция    
-    Лоша комуникация. Липса на възможност за гласно изразяване на проблеми и оплаквания; 
-    Ниско ниво на подкрепа за решаване на проблеми и лично развитие. Присъствие на практика на „порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
-    Неясни организационни задачи.

Роля в организацията    
-    Неяснота на ролите и изискванията. Липса на ясно описание на длъжностните задължения;
-    Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място;
-    Конфликт на ролите в организацията. Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
-    Отговорност за хора;
-    Непълноценност на ролята. Много отговорности, но ограничена оторизация, власт или капацитет за вземане на решения и възлагане на задачи;

Kариерно развитие
-    Застой и несигурност на кариерата; 
-    Недооценяване или свръхоценяване; 
-    Лошо заплащане; 
-    Несигурност на работата, непостоянство на служебната позиция, страх от уволнение; 
-    Ниска социална значимост на работата.

Свобода на вземане на решение/контрол    
-    Слабо участие във вземане на решения; 
-    Ограничена свобода за вземане на решения, организиране на работата и общо на личната инициатива; 
-    Липса на възможност за личен контрол по пътя на съучастие; 
-    Липса на контрол, признание на приноса за крайния продукт на труда и възнаграждение за добро изпълнение на трудовите задачи; 
-    Свръхконтрол.

Междуличностни отношения на работното място    
-    Социална и физическа изолация; 
-    Лоши взаимоотношения с началниците; 
-    Лоши взаимоотношения с другите работещи; междуличностни конфликти; 
-    Липса на социална подкрепа, не-сътрудничещи и не-подкрепящи началници, колеги или подчинени; 
-    Несгоди поради предразсъдъци на възрастова, полова, расова, етническа или религиозна основа.

Съгласуване „дом – работа”    
-    Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място (конфликт на ежедневните роли);
-     Конфликтни изисквания в работата и в дома; 
-    Лоша подкрепа в дома; 
-    Двойствени проблеми на кариерата.

Работна среда и екипировка    
-    Проблеми с надеждността, наличността, съответствието и поддръжката или екипировката и съоръженията; 
- Неприятна или опасна физическа работна среда.

Трудови задачи    
-    Досадна и повтаряща се работа: липса на разнообразни или кратки работни цикли; 
-    Фрагментирана или безсмислена работа; 
-    Липса на възможност за ефективно използване на личните таланти и умения; 
-    Висока несигурност;
-    Липса на възможност за повишаване на квалификацията - твърде малко, но и прекалено много обучение; 
-    Високи изисквания към вниманието. Потенциална опасност малки грешки или моментна липса на внимание да доведат до сериозни и дори катастрофални последици; 
-    Влизащи в конфликт изисквания; 
-    Недостигащи ресурси.

Работно натоварване/работен ритъм    
-    Претоварване - неадекватно време за завършване на трудовата задача, водещо до лична и на възложителите неудовлетвореност; 
-    Непълноценно използване - твърде малко работа;
-    Липса на контрол върху ритъма;
-    Високи нива на спешност.

Работен график    
-    Работа на смени;
-    Непредвидими часове. Очакване, че е нормално персоналът да работи извънредно или да си взема работа за вкъщи;
-    Дълъг или несоциален работен ден; 
-    Твърди работни графици.
________
* Информацията е от „Психично здраве на работното място – управление на стреса – персонална ефективност”, доц. З. Запрянов, д-р З. Зарков, изд. на НЦОЗА, 2010 г.
 

Коментари