Публикация

РЗОК и аптеките приемат протоколи и рецептурни бланки, непопълнени електронно, и след 1 октомври

РЗОК и аптеките приемат протоколи и рецептурни бланки, непопълнени електронно, и след 1 октомври

Целта – да не се затруднява достъпът на пациентите до лекарства


За да не се затрудни достъпът на пациентите до лекарства, необходими за лечението им, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. д-р Камен Плочев, д.м.н., е изпратил писмо до директорите на районните здравноосигурителни каси, в което се казва:

„Моля да уведомите лечебните заведения и аптеките с действащи договори с НЗОК, разположени на територията на ръководената от Вас РЗОК, за следното:

Всички лекари и специализирани комисии, които имат право да предписват, респ. да назначават терапия с лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при издаването на съответните рецептурни бланки и/или „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, от 1.10.2017 г. следва да спазват §17 от Преходни и заключителни разпоредби на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г. (ПЗР на НРД за МД за 2017 г.). 

Протоколите и рецептурните бланки следва да се попълват в електронен вариант, след което следва да се разпечатват, подписват и подпечатват от съответния специалист/специализирана комисия, назначил/а терапията, респ. лекаря, предписал лекарствените продукти. 

Целта на въведеното изискване е установяване на трайна практика, която ще улесни всички участващи в процеса по предписване и отпускане на лекарствени продукти субекти – лекари, специализирани комисии, НЗОК/РЗОК, здравноосигурени лица и аптеки.

Издадените след 30.09.2017 г. протоколи и рецептурни бланки, които не са попълнени електронно, по изключение и с цел избягване на затруднения на здравноосигурените лица, следва да се приемат от РЗОК, респ. от търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките), сключили договори с НЗОК.

Моля да обърнете внимание на договорните партньори, че за нуждите на прилагане на §17 от ПЗР на НРД за МД за 2017 г., електронен вариант на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ и на рецептурните бланки (образец МЗ-НЗОК № 5 и 5А) е публикуван на официалната интернет страница на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „НРД“, подрубрики „2017“, „НРД за медицинските дейности за 2017г.“, приложение № 3 „Първични медицински документи“.

Коментари