Публикация

ВАС отмени Националната здравна карта

ВАС отмени Националната здравна карта

Решението е окончателно


Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени Националната здравна карта. 

Документът беше въведен от бившия здравен министър д-р Петър Москов, като целта му беше да определи потребностите от медицинска помощ във всяка област и да фиксира броя на лечебните заведения в страната, с които НЗОК сключва договор.

През май тричленен състав на ВАС обяви постановлението за утвърждаването на картата за нищожно, но решението на съда беше обжалвано от здравния министър и Министерския съвет.

Сега петчленен състав на Върховния административен съд - председател Светлана Йонкова и членове Надежда Джелепова, Галина Солакова, Севдалина Червенкова и Любомира Мотова, обаче потвърждава решението от май постановлението за утвърждаване е обявено за нищожно, защото картата не е публикувана в „Държавен вестник“, както предвижда законът.

В мотивите на съда се посочва:
Законосъобразно и обосновано тричленният състав на Върховния административен съд, VІ отделение е приел, че необнародването като подзаконов нормативен акт в „Държавен вестник“ закон е съществен порок, водещ до нищожност.

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок. Конституционното изискване е възпроизведено в разпоредбата на чл.78, ал. 2 от АПК, която предвижда всички подзаконови нормативни актове, освен тези на общинските съвети, да се обнародват в „Държавен вестник“. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗНА.

Обнародването на нормативния акт е условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право. Правилен е изводът на тричленния състав, че с обнародването в „Държавен вестник“ нормативният акт се довежда до знанието на всички и чрез него се определя началният момент, от който той произвежда действие. Затова в съдебната практика се приема, че при липса на обнародване подзаконовият нормативен акт не поражда правни последици. В тази връзка правният извод на тричленния състав за липсата на последния елемент от фактическия състав на нормативния акт, водещ до опорочаването му до степен на нищожност, е законосъобразен (...).

Решението на Върховния административен съд, VІ отделение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила“.

Министерският съвет и Министерството на здравеопазването ще трябва да заплатят разноските по делото на организациите, които го спечелиха - Центъра за защита на правата в здравеопазването и Сдружението на частните болници.

Националната здравна карта бе въведена в този й вид, за да забрани откриването на нови лечебни заведения и нови структури в съществуващите. Тя практически блокира инвестициите в здравеопазването, включително и на държавата в държавните болници. На базата на тази карта се въведоха и лицензионни режими за инвестиционно намерение, както и правила за подбор на договорите на монополиста НЗОК“, изтъкват от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Коментари