Публикация

Общопрактикуващи лекари: Увеличението за ПИМП е 3,70 лв. на практика!

Общопрактикуващи лекари: Увеличението за ПИМП е 3,70 лв. на практика!

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изпрати протестно писмо до институциите заради липсващата адекватна актуализация на бюджета на НЗОК в частта за ПИМП


Категорично изразяваме своето несъгласие с минималното увеличение на определения бюджет за извънболнична медицинска помощ като цяло и в частност символичното, което може да бъде определено като липсващо (200 хил. лв. или 0,008 %, или по 3,70 лв. месечно за всяка една практика за ПИМП) увеличение на бюджета за ПИМП за 2018 г.

Това решение е в коренно противоречие с определената приоритетна политика в Националната здравна стратегия 2020, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.

Обръщаме внимание на разписаното в политика 2.4. „Развитие на първичната извънболнична помощ, подкрепена от високотехнологична специализирана помощ”,  в която се посочва, че „Първичната здравна помощ, осъществявана от добре обучени и мотивирани общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти, следва да се утвърди като основен инструмент за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена здравната ни система”, както и на доклада на Световна банка „Бележки по политиката за реформа на здравния сектор”, съгласно който „Трябва да се предприемат обединени усилия за инвестиране в изграждане на капацитета на изпълнителите на извънболничната здравна помощ, за да могат те да адресират преобладаващото бреме на заболяванията и тяхното представяне следва да бъде оценявано и възнаграждавано. В подкрепа на тези усилия трябва да се заделят нужните ресурси“.

Настояваме да обсъдите нашето предложение за бюджет, изпратено до Вас с писмо с наш Изх. № 40/14.09.2017 г. и Ваш Вх. № 15-02-69/14.09.2017 г. и да преразгледате предложението си за ЗБНЗОК в посочената от нас част, като вземете предвид проекта на бюджет за ПИМП, предложен от НСОПЛБ (увеличение с 25 млн. лв.), който е близък до предложението на БЛС за разпределение на бюджета в системата на здравеопазването.

Заявяваме нашата готовност за съвместно обсъждане, както и публичен дебат по темата.

За УС и НС на НСОПЛБ : Доц. д-р Любомир Киров, дм (Председател на НСОПЛБ, Национален консултант по Обща медицина)

Коментари